Sunday, 3 March 2024

ล งทุ นแค่ 500 บ าท ได้เท่ากับปุ๋ย 10 กระสอบ สู ตรก ารทำ “จุลินทรีย์สังเ ค ร า ะห์แสง”

จุลินทรีย์สังเค ร าะห์แสง (Photosybthetic Bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียที่พบกระจายทั่วไปในธรรมชาติ บทบาทของจุลินทรีย์สังเค ร าะห์แสงมีความสำคัญในกระบวนก ารนำก๊าซค าร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 – Assimilation) และก ารตรึงไนไตรเจน (Nitrogen Fixation) และยังมีบทบ าทสำคัญในห่วงโซ่อา ห าร ซึ่งสัตว์ขนาดเล็กจำพวก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถนำจุลินทรีย์สังเ ค ร า ะห์แสงมาใช้เป็นอ า ห ารได้ นอกจากนี้สามารถใช้ในก ารบำบัดน้ำเสี ยจ ากบ้านเรือนและน้ำเสียจ ากก ารทำปศุสัตว์ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ทั้งนี้จะเห็นว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ม าก จึงถูกนำมาใช้ในท างก าร เกษตรด้วย

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสงคือ สิ่งมีชี วิ ต ขนาดเล็ก พบได้ต ามแหล่งน้ำต ามธรรมชาติ และ ในดินทั่วๆไป ตัวมันเองทำหน้าที่นำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดินและน้ำมาใช้ และ สามารถย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้มีขนาดเล็กลง เร่งปฎิกิริย าก ารเกิดปุ๋ย

ด้วยความสามารถตรงนี้เองทำให้เรานำประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง ตรงส่วนนี้มาช่วยในเรื่องของก ารเกษตรได้ ทีนี้ถ้าเราเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสงเข้าไปในดินเพิ่มขึ้นก็จะไปเร่งปฎิกิริย าพวกนี้ให้มากขึ้น ทำให้ต้นไม้ดูดซึมปุ๋ยได้มากขึ้นลดปริมาณก ารใช้ปุ๋ยลง ในขณะเดียวกันต้นไม้ก็เจริญเติบโตมากขึ้นด้วย ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยบำรุงต้นไม้ไปได้มากเลยทีเดียว

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในก ารทำจุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง

ผงชูรส 1 กิโลกรัม ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ราคาถูกๆ ) ราคาประมาณ 100 บ าท

น้ำปลาขวดใหญ่ 3 ขวด ( ยี่ห้ออะไรก็ได้เอาที่ราคาถูกๆ ) ราคาประมาณ 75 บ าท

กะปิ 2 กระปุกเล็ก 40 บ าท

ไข่ไก่ 3 แผง ประมาณ 300 บ าท

รวมแล้วประมาณ 500 บ าท ส่วนผสมทั้งหมดนี้สามารถทำจุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสงได้ในปริมาณที่ ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยลงไปได้ประมาณ 10 กระสอบ เลยทีเดียว ต่อไปเราจะมาเริ่มวิธีทำกัน ซึ่งก ารทำนั้นก็ไม่ย าก

ขั้นตอนวิธีทำจุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง

1 ตอกไข่ลงไป 2 ฟอง ตีให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากัน

2 ใส่ผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำปลา 4 ช้อนโต๊ะ กะปิครึ่งช้อนโต๊ะ ( กะปิเป็นตัวช่วยเร่งให้ จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสงติดแดงได้ง่ายขึ้น )

3 ค นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วตักใส่ขวดน้ำ ( อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ ต่อ น้ำขวด 1.5 ลิตร 1 ขวด )

4 ใส่น้ำเปล่าต ามลงไปจ นเต็ม เขย่าให้เข้ากัน แล้วนำไปต ากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วัน

5 หลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสีแดง แสดงว่าตัวจุลินทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเจริญเติบโตจ นเต็มขวดแล้ว อย่างที่กล้าวเอาไว้ในข้างต้นว่า จุลินทรีย์สังเคราห์แสงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ต ามแหล่งน้ำธรรมชาติ และ ในดิน เราแค่นำเอามาเพาะเลี้ยงด้วย กระปิ น้ำปลา ผงชูรส ไข่ไก่ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับก ารเจริญเติบโตของตัวจุลินทรีย์

ส่วนที่ในขวดเป็นสีแดงนั้นเป็นสัญญานบ่งบอกว่า น้ำในขวดเต็มไปด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราห์แสง ซึ่งพร้อมสำหรับก ารนำไปใช้งานต่อไป เคล็ดลับที่ทำให้จุลินทรีย์สังเคราห์แสงติดแดง 100%

หากใช้น้ำประปา จะออกเป็นสีเขียว สีขวา หรือ แดงไม่เต็มที่

หากใช้น้ำ บึง สระ ( โดยเฉพาะน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา ) จะได้ผลดีมาก แดงภายใน 5-7 วัน

น้ำบ าดาล จะติดแดงบ้าง ขาวบ้าง ขึ้นอยู่กับสารเจอปนในแหล่งน้ำ

อ้างอิงจากข้อมูลของ อาจารย์ มนตรี นักระนาด ที่ท่านทดลองทำมาแล้วหลายครั้งแล้วได้ผลดังกล่าว ทำให้ทางแอดมินสรุปได้ว่า น้ำที่ใช้ได้ดีที่สุดควรเป็นน้ำจากจากบ่อเลี้ยงปลา อาจเพราะมีจุลินทรีย์สังเคราห์แสงอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำอยู่เยอะ เพราะได้มูลปลาและอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ปลาหากินในบ่อเป็นอาหารเลี้ยงอยู่แล้ว ทำให้จุลินทรีย์สังเคราห์แสงที่อยู่ในแหล่งน้ำเหล่านี้แข็งแรง และ มีก ารเจริญเติบโตดี เวลานำน้ำจากแหล่งน้ำเหล่านี้มาเพาะจุลินทรีย์สังเคราห์แสง จึงทำให้เจริญเติบโตได้เร็วและติดได้ง่ายกว่าจากแหล่งน้ำอื่น

วิธีนำไปใช้

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ ทุกๆ 7 วัน

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง 100 ซีซี / น้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นลงดิน ทุกๆ 7 วัน

ข้อดีของก ารใช้จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสงกับพืช

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุ และ สารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ ต่อก ารเจริญเติบโตของพืช

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง เป็นตัวช่วยเร่งปฎิกิริย าในก ารย่อยสลาย ทำให้เกิดปุ๋ยในดินเยอะขึ้น ช่วยให้พืชได้รับปุ๋ยมากขึ้น

จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง ช่วยในก ารตรึงในโตรเจ น

ใช้งานร่วมกับปุ๋ย ทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนก ารใช้ปุ๋ยลง 30 – 50 %

เป็นจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดกระบวนก ารรีไซเคิล คาร์บอน และ สารจำพวกซัลเฟอร์ ซึ่งจำเป็นสำหรับก ารเจริญเติบโตของต้นไม้

ทำให้รากของพืชแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เก่งสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้น จุลินทรีย์สังเค ร า ะ ห์แสง ยังมีโปรตีนสูงและวิต ามินแร่ธาตุมากมาย

พืชมีความแข็งแรงต้านทานโ ร ค และแมลงต่างๆได้ดี

ฉีดพ่นในคอกสัตว์ช่วยลดกลิ่นเหม็นของมูล

 

Cr. ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : อาจารย์ มนตรี นักระนาด , เกษตรพอเพียง

Facebook Comments Box