Friday, 1 December 2023

กราบสาธุ หลวงต าบุญชื่น นำน้ำที่ชาวบ้านถวายระหว่างธุดงธ์มอบให้โ ร งพย าบาลสร้างบุญอีกต่อ

กราบสาธุ หลวงต าบุญชื่น น้ำที่ชาวบ้านถวายระหว่างธุดงธ์ นำมอบให้โ ร งพย าบาลสร้างบุญสร้างกุศล อีกต่อ วันที่ 4 ก.พ. 64 ที่ผ่านมาทางเพจ ข่าวท้องถิ่นบึงก าฬ ได้มีการลงเรื่องราว ตลอดเวลา 4 วัน ที่หลวงต าบุญชื่น ได้ธุดงค์ ผ่านจังหวัดบึงก าฬและได้มีประช าช นมากมายรอการเมตต า และกราบสักก าระหลวงต าตามริมถนนและตามวัดที่หลวงต าพำนัก ได้มีญ าติโยมที่ศ รั ทธ า ได้ถวายเครื่องดื่มน้ำต่างๆมากมาย เพราะหลวงต าไม่รับเงินปัจจัย รับแต่สิ่งของน้ำดื่ม

ในส่วนของสิ่งของน้ำดื่มที่ญ าติโยมถวายก็จะใส่รถนำไปให้สถานที่ต่างๆ เช่นโ ร งพย าบ าลวัดและสถานที่สาธารณะที่คนหมู่มาก โ ร งพย าบ าล ป า ก ค าด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เมตต า จากหลวงปู่ให้นำน้ำดื่มมอบให้ทางโ ร งพย าบาล โ ร งพย าบาลได้รับความเมตต าจาก หลวงปู่บุญชื่น ที่ได้มอบน้ำดื่มเพื่อให้ผู้ใช้บริการ ญ าติ และ เจ้าหน้าที่

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box