Tuesday, 21 May 2024

พี่“เบิร์ด ธงไชย” ชวนบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยชีวิตคนนับล้าน

ขอชื่นชม พี่เบิร์ด -ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินซูเปอร์สตาร์ เชิญชวนแฟนคลับ ร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจ าคเงิน 100 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯในโครงการ “Happy Give Day : ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้าน” เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ในวันคล้ายวันเกิด

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ศิลปินซุปเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทย หนึ่งในศิลปินที่ได้ร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดี ภายใต้แนวคิด “คำว่าให้…ไม่สิ้ นสุ ด” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจ าคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

อาทิเครื่องด ม ยาส ล บพร้อมเครื่องช่ วยห ายใจ เครื่องกร ะตุ กหั วใจ เครื่องตรวจวิเคร าะห์การทำงานของเซ ลล์ประส าทหูชั้นใน เครื่องตรวจและติดตามคลื่ นหัวใจและสัญญาณชี พเครื่ องตรวจจอประส าทตา เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมในการรองรับและให้บริการผู้ป่ วยอย่างเต็มศักยภาพ

ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมา ก ทางของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงจำเป็นต้องจัดการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทุ กวันนี้ความต้องการด้านการแพทย์ยังมีอยู่อีกมากนะครับ คนไทยด้วยกันต้องช่วยเหลือกัน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหนก็ตาม จำนวนผู้ป่ วยมากขึ้นๆแต่อุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอ

เบิร์ดขอเชิญชวนให้ทุ กคนมาเป็นส่วนหนึ่ง เพียงมาร่วมกันบริจาคเงินอยากให้ทุ กคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย ให้เขามีโอกาสได้รับการรั กษาจ าก อุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภ าพสามารถช่ วยต่อล มห ายใจให้ผู้ป่ วยอีกนับล้านกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ด้วยนิยาม“คำว่าให้…ไม่สิ้ นสุ ด” เราจะได้ร่วมกันทำบุญด้วยกันครับ” เบิร์ดกล่าว

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก

Facebook Comments Box