Friday, 1 December 2023

การใส่บาตรให้ได้อานิสงส์เต็มๆ ใครด ว ง ต ก มากๆ ลองดู (โดยหลวงพ่อจรัญฯ)

“ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ ( หลวงพ่อจรัญ ) ท่านแนะนำว่า ให้เราทำบุญแบบนี้แล้วจะได้สิ่งที่ดีตอบแทน เป็นมหากุศลอย่ างยิ่ง

ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รู ห มู่มาร ห มู่พาล ทุ กภพทุ กชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ข าดจากกัน

หลังใส่บาตรเสร็จ ทุ กครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุ กพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุ กเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุ กภพทุ กชาติโดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทุ กภพทุ กชาติ (วิญญาณ) ศัตรูห มู่มารห มู่พาล (เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว) ทุ กภพทุ กชาติ (เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี) ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทร า ย ดิน

ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า … ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดท ร า ย ดิน เจ้าก ร ร มนายเ ว ร ตามเมล็ดข้าวสาร ตามเม็ดทร า ยดิน ขอให้ได้รับ และขอให้อโหสิก ร ร ม หลุ ดข าดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ ด ว ง ต ก มาก

ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จ น ลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี แก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบมีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย จะเกิดผลเร็ว ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุ กครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเ ว รจะหาย 100 เท่า 100 วิญญาณ หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตตาออกจาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วน กุศล จากจักระ 6 หรือบริเวณตาที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้น อุทิศบุญ ใช้กับผู้ ต า ย นำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร มให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น วิบ ากก ร ร มของแต่ละคน ล้วนแต กต่างกันไป บางคนป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบ ากมาก หากินไม่คล่อง บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร มนี้ ตามมาหลายภพหลายชาติ

ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่ าเพิ่งสิ้ นหวั ง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร มนั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุ กครั้ง นอกจากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศีล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม

การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แก้ไขปัญหาชีวิตการใส่บาตร เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำ น า จ แห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยาย แตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายร่มใบแห่งต้นบุญออกไปตลอดกาล

สุดท้ ายคิดดี ทำดี จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ

Facebook Comments Box