Friday, 1 December 2023

“ก้อง ห้วยไร่” สร้างอาคารโดมให้โ ร งเรียนเก่าเพื่อตอบแทนพระคุณที่สั่ งสอนจนอ่านออกเขียนได้

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม โรงเรียนบ้านหนองฮาง กำลังดำเนินการสร้างโดมอเนกประสงค์ ซึ่งงบประมาณได้มาจากผ้าป่าร.ร ร.ร.ขอขอบพระคุณศิษย์เก่าและผู้มีจิตศ รั ทธาทุกท่านเป็นอย่ างสูงที่ท่านได้เ ล็ งเห็นความสำคัญของกิจก ร ร ม  ร.ร.โดยรายงานความก้าวหน้าของการสร้างโดมตลอด และขอขอบพระคุณผู้สมทบทุนเทพื้นและเวทีในครั้งนี้ครับ

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศ รั ทธาที่อยากจะร่วมสมทบทุนเทพื้นและเวทีแจ้งความประสงค์ได้เลยนะครับ เราทำเพื่อ ร.ร.ของเรา ชุมชุนของเราและนักเรียน(ถ่ายภาพโดยท่านผอ.ศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว) ร่วมอนุโมทนากับพี่น้องศิษย์เก่า โ ร งเรียนบ้านห น องฮ างทุกท่านที่ร่วมกันจัดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างอาคาร หอประชุมให้นักเรียน จนได้ตัวอาคารเหลือแค่เทพื้น

ร่วมอนุโมทนากับพี่น้องศิษย์เก่า โ ร งเรียนบ้านห น องฮ างทุกท่านที่ร่วมกันจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างอาคาร หอประชุมให้นักเรียน จนได้ตัวอาคารเหลือแค่เทพื้น ก้อง ห้วยไร่ ในฐานะศิษย์เก่าและมองเห็นความสำคัญด้านการศึกษาและกิจก ร ร มของนักเรียน

โดยเขาได้โพสต์ข้อความว่า วันนี้ผมพร้อมครอบครัวจึงขอสานต่อเจตนาอันดีนี้ ด้วยการเป็นเจ้าภาพ เทพื้นโดยใช้ทรัพย์ส่วนตัวจำนวน แปดหมื่นหกพัน ขอบุญนี้จงเป็นการตอบแทนโ ร งเรียนที่เคยสั่งสอนจนอ่านออกเขียนได้ สาธุ โดยโ ร งเรียนบ้านหนองฮ างขอขอบพระคุณ คุณก้อง ห้วยไร่ คุณเบล คุณพ่ออุดม และคุณแม่นาง ยอดจำป าและครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเทพื้นโดม ก้อง ห้วยไร่ ผู้ที่โ ด่ งดังมาจากเพลงฮิต ไสว่าสิบ่ถิ่ มกัน หากเอ่ยชื่อเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่ มกัน ของ ก้อง ห้วยไร่เรียกได้ว่ามีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก และนอกจากจะโ ด่ งดังแล้ว ยังไม่ลืมบุญคุณที่โ ร งเรียนได้ให้การศึกษา

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

 

Facebook Comments Box