Sunday, 3 March 2024

เทคนิคการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ลูกดก ต้นเตี้ย

มะพร้าวน้ำหอม เป็นสินค้าเกษตรที่มีลู่ทางเติบโตสดใสเป็นที่ต้องการของตล าดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันไทยมียอดส่งออกมะพร้าวสดและผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวปีละ 3-4 พันล้านบ า ท คู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง และออสเตรเลีย ฯลฯ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่น่าจับต ามองเพราะทำรายได้ให้เกษตรกรค่อนมากข้าง มะพร้าว 1 ต้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 10,000 บ า ทต่อปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งส่งเสริมพัฒนายกระดับการผลิตมะพร้าวสดเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับมะพร้าวน้ำหอม ( GAP มะพร้าวน้ำหอม ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับสินค้ามะพร้าวไทยในตล าดโลกไปพร้อมๆกัน

แนะนำเทคนิคการปลูกมะพร้าวน้ำหอม

คุณชาญศักดิ์ ขจรบุญ เกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (โทร.089-816-0442 และ 034-481-033) ได้แนะนำการเลือกพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมว่า ควรปลูกในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง การระบายน้ำในดินดี อยู่ในแหล่งที่มีน้ำฝนตกกระจายสม่ำเสมอ อุณหภูมิของอากาศอยู่ระหว่าง 20-29 องศาเซลเซียส ปริมาณแสงแดดเฉลี่ย 7.1 ชั่วโมงต่อวัน

การเตรียมแปลงปลูก

หากเป็นพื้นที่ราบ แบบสามเหลี่ยม แบบสี่เหลี่ยมด้านเท่า ควรปลูกในระยะ 6X6 เมตร หรือ 6.5 X6.5 เมตร สภาพที่ลุ่มน้ำไม่ท่วมขัง ควรปลูกแบบยกร่อง โดยปลูกแบบแถวคู่ และแถวเดี่ยว ระยะ 6X6 เมตร หรือ 6.5 X6.5 เมตร ระยะหลุมควรห่างจากขอบร่องน้ำประมาณ 2 เมตร ควรเตรียมหลุมปลูกในช่วงฤดูแล้ง

หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หลุมควรมีขนาดกว้างประมาณ 1x1x1 เมตร แยกส่วนหน้าดินกับดินล่างออก ต ากดินทิ้งไว้ 7 วัน ก้นหลุมอาจรองด้วยเปลือกมะพร้าวช่วย ในกรณีที่โครงสร้างของดินโปร่ง ระบายน้ำเร็ว หรือปริมาณน้ำไม่เพียงพอ นำส่วนของดินล่างผสมปุ๋ยคอก 1 ปีบ ผสมหินร็อคฟอสเฟต 200-500 กรัม คลุมเคล้าให้ทั่วใส่กลบลงในหลุมปลูกจนเกือบเต็ม ทิ้งไว้จนถึงฤดูปลูก

 

วิธีการปลูก

หน่อพันธุ์ ควรตัดรากเดิมออกก่อนนำลงปลูกในหลุมที่ผสมดินใส่ไว้เกือบเต็ม ใช้ดินส่วนที่เหลือลงกลบหน่อพันธุ์ กดดินให้แน่น แต่ไม่ควรให้ดินกลบโคนหน่อ ซึ่งดินอาจรัดโคนหน่อ ทำให้การพัฒนาการเจริญเติบโตช้า

หลังปลูกมะพร้าวไปแล้ว 4 เดือน เริ่มให้ปุ๋ยครั้งแรก ใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 และ ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2อัตราต้นละ 1 ก.ก. ร่วมกับแมกนีเซียมซัลเฟต 200 กรัม ครั้งที่ 2 ใส่ในอัตราเดิมในช่วงปลายฤดูฝน

ปีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และ ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2อัตรา 2 ก.ก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต 300 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 1 ก.ก. /ต้น/ปี

ปีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และ ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2อัตรา 3 ก.ก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต 400 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 2 ก.ก. /ต้น/ปี

ปีที่ 4 ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 และ ปุ๋ยสูตร 12-12-17-2อัตรา 4 ก.ก./ต้น/ปี แมกนีเซียมซัลเฟต 500 กรัม/ต้น/ปี โดโลไมท์ 2 ก.ก. /ต้น/ปี

ทั้งนี้ การใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอม ให้แบ่งใส่ปีละ 2 ครั้ง หว่านปุ๋ยรอบๆ บริเวณทรงพุ่มพรวนดินตื้นๆ กลบปุ๋ยรอบทรงพุ่ม นอกจากนี้ ควรใส่เกลือแกง ให้มะพร้าว 15. ก.ก./ต้น/ปี เพื่อเพิ่มธาตุคลอไรด์ ช่วยให้มะพร้าวติดผลดี และมีเนื้อหนา คำแนะนำนี้ ใช้กับการปลูกมะพร้าวกับการปลูกมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมชุมพร แต่ปรับใช้กันได้กับการปลูกมะพร้าวพันธุ์อื่นๆ มะพร้าวน้ำหอม เป็นสินค้าเกษตรที่มีลู่ทางเติบโตสดใสเป็นที่ต้องการของตล าดทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากท่านใดที่สนใจ ลองศึกษาดูครับ

ขอขอบคุณ : คุณเข็มทัศน์ มนัสรังษี ประธานบริษัท เค เบสต์ ฟาร์ม จำกัด และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ที่อนุเค ร า ะห์ภาพประกอบข่าว

เรียบเรียงโดยเพจ 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box