Tuesday, 5 December 2023

ขั้นตอนก ารโอน ม ร ด ก ที่ดิน เมื่อเจ้าของที่ดินจ า ก ไป

ไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์เช่นนนี้ แต่เมื่อเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำใจ เมื่อมีค นจ า ก ไป ม ร ด กย่อมต ก ทอดแก่ทาย าท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็กๆ น้อยๆ ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่ ายๆ แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ ที่ต้องไปจดทะเบียน ก็อาจจะยุ่งย ากหน่อย วันนี้เรามาดูกันเรื่องก ารรับม ร ด กที่ดินกันคร่าวๆ

ม ร ด กที่ดิน เมื่อมีค นจ า ก ไป ทาย าทจะรับม ร ด ก อาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือทาย าทกันไป โอนที่สำนักง านที่ดิน และอีกวิธีคือตั้งผู้จัดก ารม ร ด ก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

ก ารโอนม ร ด กที่สำนักง านที่ดิน

1 นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2 หลักฐาน ม ร ณ ะบัตร

3 หลักฐานก ารเป็นผู้มีสิทธิรับม ร ด ก เช่น เป็นลูก เป็นภรรย า พินัยก ร ร ม

เมื่อพนักง านเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็นทาย าทมีสิทธิรับม ร ด กตามที่ขอแล้ว พนักง านเจ้าหน้าที่จะทำก ารประก าศม ร ด กมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน จริงๆ มันมีรายละเอียดมาก ยังไงลองติดต่อสำนักง านที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียด

ส่วนก ารโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดก ารม ร ด ก สามารถทำได้

1 ให้ทาย าทร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดก ารม ร ด ก ทาย าทต้องไปให้ก ารที่ศาล

2 จะมีก ารจดทะเบียนผู้จัดก ารม ร ด ก

3 หลังจากนั้น ผู้จัดก ารม ร ด ก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่ าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป…

ก ารเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็นสิ่งที่ดี   การทำพินัยก ร รม ก็มิได้เป็นการลดทอนอ า ยุตัวเองตามความเชื่อแต่อย่ างไร แต่เป็นการเตรียมตัวไม่ประม าทในชี วิ ตม ากกว่ า รวมทั้งเป็นก ารดีที่จะมอบทรัพย์สินให้กับค น ที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจ าก เราได้

ขอบคุณที่มาทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนก ารต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม โทร 0957563521

ขอบคุณเจ้าของภาพ ภาพประกอบเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

 

Facebook Comments Box