Tuesday, 21 May 2024

“ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด” คำสอนครูบาเจ้าศรีวิชัย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย หรือครูบาศีลธรรม เป็นครูบาที่ได้รับการนับถือมากที่สุดในแผ่นดินล้านนา ท่านเกิดในหมู่บ้านย ากจนที่บ้านปาง จ.ลำพูน นับตั้งแต่ท่านเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านก็มุ่งหน้าศึกษาธรรมและยังประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตของท่าน โดยเฉพาะการสร้างและบูรณะวัดวาอารามทั่วแผ่นดินล้านนา

ด้วยหวังจะให้เป็นที่ขั ดเกลาจิตใจ และเป็นศูนย์รวมในการทำความดีของศรัทธาประชาชนทั่วไป คนทั้งประเทศต่างถิ่นมักจะรู้จักท่านในผลงานสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ ที่เป็นผลงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งจากหลายร้อยผลงาน

ตลอดชีวิตของท่านต้องพบ “ม าร” มาขัดขวางการสร้างบุญบารมีตลอดเวลา ต้องถูกใส่ป้ายสีจนต้องอธิกรณ์มีการสอบสวนหลายครั้ง กักขังท่านเป็นระยะๆ ม ารทำกับท่านมากมายสารพัด เพียรพยายามจะ “สึ ก” ท่านให้ได้ด้วยอุบายต่างๆ ในท่ามการมรสุมร้ ายเหล่านี้ ครูบาเจ้าท่านนิ่งสงบ มีเมตตา มีอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

ท่านเพียงบอกว่า “ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด” ในชีวิตคนเรานั้น “ม าร” มาในรูปแบบต่างๆ 8 ตัว เพื่อทดสอบว่า เราเป็นผู้มีบุญบารมีระดับใด

1 “ม าร” มาช่วยเสริมสร้างบุญบารมี หากเราคิดเป็น มีธรรมในใจจริง
2 “ม าร” เข้ามาในชีวิต เพื่อให้เรารู้ว่า กฏแห่งก ร ร มมีจริง ผลแห่งก ร ร มมีจริง
3 “ม าร” มาในรูปแบบคู่ชีวิต เจ้าก ร ร มนายเว รมีแต่เรื่องปวดหัว เรื่องร้อนในใจ เข้ามาเพื่อให้เรารู้สึกตัว รู้จักที่จะฝึกจิตให้อดทน รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทำบ าปก ร ร มตอบสนอง รู้ดีรู้ชั่ว ไม่สร้างเวรก ร ร มใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีก

4 “ม าร” มาในรูปแบบเพื่อนรอบตัว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ที่ทำงาน เพื่อนบ้าน เพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ เข้ามาทดสอบจริยธรรม คุณธรรมของเราว่าเราอยู่ในระดับใด เข้ามาเพื่อให้เราได้เห็นทางสว่างขึ้น พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจโลกและธรรมมากขึ้น

5 “ม าร” มาในรูปแบบเงินทั้งการอัตคัดขั ดสน เพื่อให้เราจักความจริงแท้ของธรรมชาติ ได้รู้จักตน รู้จักพอประมาณ รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง ไม่ประม าท เกิดปัญญาในการมีชีวิตโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งก็มีความสุขได้
6 “ม าร” มาในรูปแบบเงินมากมาย ที่ยั่วยวนให้เราหลงใหล มาทดสอบกิเ ล ส ทดสอบคุณธรรมว่าเราดีจริงหรือไม่

7 “ม าร” มาในรูปแบบปัญหาในเนื้องานที่เราทำ ทำให้เรา “ตื่น” ที่ต้องแสวงหาปัญญาในทางแก้ไข ทำให้เรารู้ว่า “ปัญญา” ของเราอยู่ในระดับไหน ต้องส่งเสริมเพิ่มเติมอย่างไร

8 “ม าร” มาในรูปแบบการขัดขวางการสร้างบุญ ทำให้เรารู้คุณค่าของ “บุญ” ที่แท้จริง มาเสริมให้เรามีจิตใจ มีศรัทธา ไม่ย่อท้ อในการสร้างบุญบารมีมากขึ้น

ขอให้พิจารณา “ม าร” ในความเป็นจริง ในทุกแง่มุมที่เกิดผลขอ “บุญบารมี” จงบังเกิดแก่ท่านทุ กคน ขอโมทนาสาธุ เมตตาธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัย

Facebook Comments Box