Tuesday, 16 April 2024

สิ่งที่คนรวยเขาทำกัน หลุดพ้ นจากความจนและมีความสุขกับชีวิต เขาทำแค่ 3 สิ่งนี้

การวางเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินชี วิ ต การข าดเป้าหมายจะทำให้เราไม่มีทิศทางในการดำเนินชี วิ ตทำอย่ างไรจึงจะรวยทั้งเ งิ นและความสุข เรามี 3 ข้อแก้จ น มาฝากกัน ดำเนินชี วิ ต 3 ข้อ แก้จ น

  1. รู้จักออม

แน่นอนว่านอกจ า กการที่คุณประหยัดค่าใช้จ่ายประจำวันที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น สิ่งต่อมาก็คือการออมที่จะช่วยให้เ งิ นที่คุณประหยัดและเหลือเก็บไว้นั้นออกผลที่มากขึ้น การออมมีวิธีการอย่ างไร

ที่จะทำให้เ งิ นออมนั้นออกผลการออมเป็นการออมจ า กรายได้ประจำเดือนแบบเท่าๆ กันทุกเดือน เช่นหัก 10-20% จ า กรายได้ต่อเดือนจ า กนั้นนำเ งิ นออมบ างส่วนไปต่อยอดให้เกิ ด ด อ ก ออกผล โดยการนำเ งิ นออมไปซื้อกองทุนรวม

หรือการนำเ งิ นออมไปลงทุนต่อในหุ้น ซึ่งการลงทุนในการกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าการลงทุนในหุ้น เพราะมีความเสี่ ยงที่ตํ่ากว่า การนำเ งิ นไปลงทุน

ในกองทุนรวมจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารการเ งิ นได้ง่ายเพราะธนาคารจะนำเ งิ นของเราไปลงทุนในกองทุนหุ้ นที่มีศั ก ย ภ าพที่ดีและมีความเสี่ ยงที่น้อย

  1. รู้จักประหยัด

ต้องเริ่มจ า กการที่คุณประหยัดรู้จักคุณค่าของเ งิ นทุกบ าททุกสต างค์ การประหยัดไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายอย่ างคนอด อย าก

แต่หมายถึงการใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็นควรที่จะรอซื้อในช่วงของสินค้านั้นลดราคา

หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกกว่าทดแทน พวกเราจะต้องสังเกตุดูว่าสินค้าบ างตัวถ้าเลือกซื้อจ า กยี่ห้ออื่นที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว เริ่มต้น ก ฎเ ห ล็ กแ ก้จ น ด้วยการประหยัด

  1. การหารายได้เสริม

คุณมีงานอดิเรกหรือชื่นชอบทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมีนำสิ่งที่คุณถนั ดมาต่อยอดให้เป็นรายได้เสริมบ างคนใช้ความสามารถในการทำขนมข าย จ น วันหนึ่งต้องลาออกจ า กงานเพราะมีออเดอร์เข้ามาเป็นกอบเป็นกำ

สร้างฐานะจ า กการทำขนมก็มีมาไม่มากก็น้อยดังนั้นคุณต้องถามตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใดและสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิ ด รายได้หรือไม่

กฎเห ล็ กแก้จ น  3 ข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่องของการออมเป็นหลักแต่การที่คุณจะแก้จ น ได้ไม่ได้เกิ ดจ า ก 3 ข้อที่กล่าวมาโดยตรง แต่คุณต้องเริ่มจ า กความตั้งใจของตัวคุณเองก่อนด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างที่มีผลต่อการออมเ งิ น ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคนว่าจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร

แม้ไม่ได้ออมเ งิ นต าม วิธีเหล่านี้ทั้งหมดแต่อย่างน้อย ขอให้มีการออมเ งิ นไว้บ้างอย่างน้อยในอนาคตเราจะได้อุ่นใจว่าเรายังมีเ งิ นเก็บให้จับจ่ายใช้สอยได้

ขอบคุณ : f o r l i f e t h

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box