Saturday, 13 April 2024

8 วิธีสร้างตัวสร้างฐานะ ถือหลักค่อยเป็นค่อยไป พอแ ก่ไปมีกินมีเงินใช้ไม่ขัดสน ไม่ลำบๅกลูกหลาน.

ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่ งรีบ

  1. คบคนอย่ างไร เราก็เป็นคนเช่นนั้น

อยู่กับกลุ่มเพื่อนเจ้าสำร าญ วันๆ ชวนกัน แต่ไปเที่ยวสังสร รค์แต่ถ้าคบเพื่อนกลุ่มนักลงทุ น วันๆ ก็ชวนกันคุยแต่เรื่องการออม การเ งิ น

 

  1. ไม่มีหนี้ เป็นล าภอั นประเสริ ฐ

แต่ถ้ามีโครงการที่ต้องใช้เ งิ นก้อนใหญ่ เช่น ซื้อบ้านซื้อรถก็ควรวางแผนการออมล่วงหน้าจะดี และใช้เ งิ นออมของเราเป็นหลัก

 

  1. ออมก่อน รวยก่อน เก็บวันนี้มีวันหน้า

การออมเป็นร ากฐ านที่สำคัญของอนาคตเคล็ ดลับง่าย ๆคือแบ่ งเ งิ นออมก่อนที่จะใช้ ต่อไปรับรองไม่จ น

  1. ออมไว้ ก่อนใช้ลงทุน

การฝากเ งิ นธนาคารไม่ดี พอเก็บเ งิ น ลองเปลี่ ยนเป็นการลงทุ นบ้างเพื่อผลตอบแทน และการกระจ ายความเสี่ ยง

  1. สุขภาพ ร่างกายสำคัญ

เ งิ นที่มีเ งิ นมากมาย แต่สุดท้ายไม่ได้ใช้ความสุขจ า กมันต้องรักษาตัวตอนแ ก่จ นหมดดังนั้น หันหลังให้เ งิ นบ้างบ างเวลา แล้วหัวมาดูแลใส่ใจสุขภาพกาย และใจกันดีกว่า

  1. ไม่มีปัญญา มีหรือจะป้องทรั พย์ได้

ความมั่งคั่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่จีรังแม้แต่น้อยนะ ในการรักษาความมั่งคั่งนั้นคือ ‘ปัญญา’เพราะงั้นเราจึงต้องหมั่นหา ความรู้ใส่ตัวเสมอ

7.รับ ใช้ จ่าย

รู้การทำบัญชีรายรับรายจ่ายมันช่วยได้ คือคำตอบเพราะทำให้เรารู้การเคลื่ อนไหวรู้แนวทาง และป้องกันเ งิ นรั่ วไหลอีกด้วยนะ

  1. พอเพียง พอกินพอใช้ อย่ าใช้เกินตัว

ความพอดี จะทำให้เราไม่ทุ กข์ย ากในเวลาที่เกิ ดปัญหายิ่งถ้าเราหาน้อยแล้วใช้มากเนี่ย ลำบ ากแน่นอน

ขอบคุณ : l a m u n l a m a i

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box