Sunday, 3 March 2024

4 วิธีปฏิบัติ หากใครเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ ให้ปฏิบัติตามนี้

เก็บเ งิ นไว้ ที่ตัวเองไม่ค่อยอยู่ มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด หรือมีเหตุที่ต้องให้ใช้จ่ายออกไปตลอด ทำอะไรก็ไม่ค่อยร าบรื่น

มีเรื่องทำให้ต้องติดขั ดอยู่เรื่อยๆ คนโบราณว่ากันว่า กำลังมีก ร ร ม จ า กการกระทำ

ที่ทำมาจ า กอดีตและในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิ ดผลในปัจจุบันนี้ และวิธีการแก้ก ร ร มเป็นทางออกที่จะช่วยลดปัญหา คุณที่มีอยู่เบ าลงได้

  1. การเ งิ นที่เป็นอยู่นั้น ไม่ค่อยคล่อง

มีเข้ามาก็มีใช้จ่ายตลอด คนโบราณว่า เมื่อช าติที่แล้วคุณได้ติดเ งิ นคนอื่นเข า ยืมแล้วก็ไม่คืน ต้องแก้ก ร ร มด้วยการถวายข้ าวส า ร

เท่าปริมาณน้ำหนักของตัวเราและบวกเข้าไป 1 โล เชื่ อว่าเมื่อคุณทำจะช่วยแก้ เรื่องการ ติดขั ดที่มีอยู่ให้พ้ นไปได้

 

2 วิธีการแก้ที่จะช่วยได้

ก็คือ การทำป้ายบอกทางไปวัดให้กับผู้อื่น หรือการทำซุ้ มประตูวัด เป็นเหมือนการบอ ก บุญให้กับผู้อื่นได้รู้ ให้ตัวเราได้บุญรวมถึงผู้อื่นก็ได้บุญจ า กที่เราทำเช่นกัน เรียกว่าบุญต่อบุญนั้นเอง

 

3 ความเชื่ อคนโบร าณ

ให้ใส่บ าต รพระด้วยข้ าวส า ร ให้เราเลือกชนิดที่ดีที่สุด ที่พอจะหาได้ ให้นำข้าวมาห่อด้วยถุง พล าสติ กสะอาดแล้วทำการถวาย อานิสงส์ที่ตัวเราจะได้รับ จะทำให้เรามีกิน การค้ าข าย เก็บเ งิ นได้

 

4 ทำบุญ ที่หนุนขึ้นสูง

เพื่อพ้ นจ า กก ร ร มเก่าที่มีมาจ า กเมื่อในอดีต เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เสื่ อ ส าด รองเท้าอาสนิสงฆ์เครื่อง ล าดปู ถนน ทำแล้วจะเป็นผลที่ดีมาก

ที่ได้กล่าวมาใน 4 ข้อข้างต้นนี้ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาช่วยแก้ก ร ร มของคุณ จ า กอดีตที่มีมาได้ ช่วยให้คุณพบเจอแต่ความสุข ไม่มีปัญหาหรืออุ ป ส ร ร ค ใดๆ เข้ามา หากมีมาคุณก็จงผ่ า นมันไปได้

 

ขอขอบคุณ : postsod

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box