Sunday, 3 March 2024

9 นิสั ยดีๆ เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยน ความสำเร็จเกิ ดขึ้นทีละนิด คือการเข้าใกล้ความสำเร็จ ไม่มีใครผลักดันคุณได้ดีเท่าตัวคุณเอง

  1. ปันความรู้ สู่ผู้อื่นการสอนผู้อื่น

มันเสมือนเป็นการทบทวน ความรู้ และเสริมสร้าง ความรู้ของคุณ ทั้งมันยังทำให้ คุณดูฉลาดขึ้น ดูดี ขึ้นมาด้วย

  1. หาบุคคลที่ เป็นแร งบันดาลใจให้เรา

จะเป็น ใครก็ได้ แค่มีแนวคิด ที่เจ๋ง ๆ แปลกใหม่ มีวิถีชี วิ ตที่น่าเป็นแบบอย่ าง ถ้าคิดไม่ออกบอ ก g o o g l e ก็ได้

  1. คบบัณฑิ ต บัณฑิ ตพาไปหาผล

คนที่มี ความรู้ ความฉลาดกว่าคุณ เข าจะสอนสิ่งใหม่ ๆ ให้ เวลาที่คุณเห็นพวกเข าพู ดถึงความรู้ใหม่ๆ มันจะช่วยสร้างแ ร งบันด าลใจให้ได้

  1. หาเรื่องที่สนใจ แล้วศึกษาให้ถ่องแท้ค้นหาตัวเอง ให้เจอว่าเราชอบอะไร สนใจเรื่องไหน แล้วจงค้นคว้าอย่ างจริงจัง ทำให้เต็มที่เลย
  1. อ่ านหนังสื อ

การอ่ านเป็นหัวใจ สำหรับการออกกำลังกายของส ม อ ง ได้ดีเชี ยวล่ะมันจะพอกพูนความรู้ไปเรื่อย ๆ ควรให้เวลากับการอ่ านบ้าง แล้วสิ่งดีๆ จะต ามมา

  1. สร้างความเห็น ที่ต่างกัน

พย าย ามแสดงความเห็น ที่ต่างออกไปจ า กคนอื่น เพราะคิดนอกกรอบ มันจะช่วยให้คุณเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับ ความเห็น ของผู้อื่นด้วยนะ

  1. เอาชนะความกลั ว

อย่ ามั วคิดแต่ว่ากลั วนั่นนี่ อย่ าผลั ดวันประกั นพรุ่ง เอาชนะความขิ้เกี ยจเถอะ เพื่อความเร็จในอนาคตของคุณ

  1. คิดไอเดียใหม่ ๆ

การเริ่มต้นคิดอะไรใหม่ ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดที่ดีเสมอไปหรอก แค่ลองคิดก็พอแล้วใครจะไปรู้ล่ะ ว่าเ งิ นร้อยล้ าน อาจมาจ า กความคิด ของคุณเอง

  1. บันทึก สิ่งที่คุณเรียนรู้ไว้

จดใส่กระดาษ เขียนเป็นบล็ อ ค สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณ เป็นคนมีความรับ ผิ ดชอบมากขึ้นคนประสบความสำเร็จ มีคุณสมบัติของความอดทนกับการรอคอยโอกาสที่จะผ่านพ้ นปัญหาไปให้ได้ ไม่กังวลกับสิ่งที่เกิ ดขึ้น

มีวินัยและพัฒนาตัวเองในการมุ่งมั่น ทุ่ มเ ทให้กับวิธีการไปสู่เป้าหมาย มากกว่าปัญหาและอุปสร รค ไม่ว่าจะเกิ ดสถานการณ์ใดขึ้นก็ต าม

“ความสำเร็จเกิดขึ้นทีละนิดความคืบหน้าคือการเข้าใกล้ความสำเร็จ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box