Friday, 1 December 2023

หากตัวเองยังเอาตัวไม่รอด ก็อย่ าไปแบ กปัญหาของคนอื่นเข้ามาใส่ตัว

เหนื่อยใจกับญาติพี่น้อง หน้าเ งิ น การงานไม่ทำสร้างแต่หนี้สินไม่มีเ งิ นใช้ ห นี้ ภ าระก็มากที่เราเหนื่ อยมากทุ กข์มากพอไม่ช่วยก็กลายเป็นคน อ ก ตั ญ ญูมีคำ

 

กล่าวว่า “อย่ าทำตัว เป็น เตี้ ยอุ้ มค่ อ ม” ความหมายก็คือ ตัวเองก็เอาตัวไม่ร อ ด ยังจะแบ กทุ กข์แ บ กปัญหาของคนอื่นอีกการช่วยคนอื่นๆ แบ่งเบ าทุ กข์ของคนอื่นด้วยเมตต ากรุณา นั้นเป็นเรื่องที่เราควรกระทำ

เป็นเรื่องที่ญาติพี่น้องจะไม่ท อ ดทิ้ งกัน ละกันย ามทุ กข์ย าก แต่หากช่วยจ นตัวเองแทบเอาชี วิ ตไม่ ร อ ด นั่นไม่เรียกช่วย แต่กำลังจะกอดคอกันดิ่ งลงเ ห วคนเราทำอะไรก็ต้องประมาณตนเอง ช่วยเท่าที่ไหว ช่วยเท่าที่เราไม่เ ดื อ ด ร้ อ น

การช่วยที่ ดีทีสุด บ างครั้งไม่ใช่การช่วยด้วยเ งิ นเส มอไป แต่อาจช่วยด้วยสติปัญญาช่วยให้เข าแก้ไขปัญญานั้นอย่ างยั่งยืน หากคิดว่าเราเป็นคนดี เราต้องช่วยทุกคนช่วยจ นตัวเราต้อง ต ๅ ย นั่นไม่ใช่แล้วล่ะ เพราะอย่ าลืมว่าเราไปอุ้ มชี วิ ตคนอื่นตลอดเวลาไม่ได้

เราต้องปล่อยให้เข า แก้ไข จัดการเอง เรื่องบ างเรื่องหากเข าไม่เจอกับ ตัววันนี้วันหนึ่งเข าก็ต้องเจอเข้าสักวันรักได้ปกป้องได้

ช่วยเหลือได้ แต่ไม่ใช่ช่วยตลอดไปคนเราหากมั วแต่รอการช่วยเหลือจ า กคนอื่นๆ เมื่อไหร่จะคิดได้ เมื่อไหร่จะยืนได้ด้วยข า ตัวเอง เมื่อไหร่จะโต

ทุกวันนี้เราเหนื่ อย เราทุ กข์ เพราะเอาบ่ าไปแ บ กทุ กข์ของคนอื่น ทั้งๆ ที่ทุ กข์ของตัวเองก็มี มา เหลือล้ นคนอื่นยื่นทุ กข์มาให้เราแ บ ก หากเราไม่ยื่นมือออกไปรับ เราก็ไม่ทุ กข์นะหรือหากยื่นมือไปรับ มา ถือไว้ แต่ต้องมีขอบเขตสามารถจัดการทุ กข์

และปัญหานั้นได้ โดยไม่ต้องแ บ กความรู้สึกทั้งหมด เท่านี้ก็ไม่ทุ กข์แล้วการให้ใครยืมเ งิ น คือการสร้างศั ต รู คิดให้ดี ก่อนให้ใครยืมเ งิ น

อย่ าเอะอะก็อย ากยืมเ งิ นใครๆ และอย่ าอะไรๆ ก็ให้เ งิ นเข ายืม ค วามสู ญเสี ยหลังจ า กให้เ งิ นคนอื่นยืมไม่ใช่เ งิ น แต่เป็นมิ ต ร ภ าพจุดเริ่มต้นเพราะคุณอย ากช่วย แต่สุดท้ายความซ ว ย จะมาเยื อน คนที่ไปยืมเ งิ นเข ามามักจะลืม

คนให้ยืมไม่กล้าทวง คนยืมก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ทุกครั้งที่เจอหน้ากัน คนให้ยืมกลับรู้สึกกระอั กกระอวน ส่วนคนยืมกลับไม่รู้สึกอะไร เมื่ออีกฝ่ายเอ่ยปากขอยืมเ งิ น จงปลีกตัวออกห่างในทันที

เพราะหากเข าและเธอไม่ได้ห ล อ ก ล ว งคุณ เข าและเธอก็อาจเป็นคนไม่เอาถ่าน หากให้ยืม ก็ต้องเตรียมใจ กับความสั มพั นธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ขอบคุณ : deedayfashion

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box