Sunday, 3 March 2024

ขอชื่นชม พ ร ะนักบุญ อุป กา ร ะเด็กมาแล้วกว่า 100 ชี วิ ต แบ กภ าร ะเลี้ ยงดู-ส่งเรียน ไม่หวังสิ่งตอบแทน!

ขอชื่นชมเรื่องราว ของพ ร ะนักบุญ ท่านยอมเหนื่ อย ยื่นมือรับเด็กๆ มาอุ ปก าร ะเลี้ ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้ก ารศึกษา ให้ธรรมะกับพวกเข า หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เข าเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม! “พ ร ะนักบุญ” ผู้เป็นดั่งเทวดาของเด็กๆ เผยอุ ปก าร ะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน ด้วยความสงสารที่หลายคนต้องโดนพ่อแม่ทอดทิ้ ง จำต้องแบ กภาระเลี้ ยงดู ทั้งส่งเรียน และอบรมสั่งสอน เพื่อความหวังเดียวคือต้องก ารให้พวกเข าเติบโตเป็นคนดีของสังคม ในสังคมไทยปัจจุบัน มีเด็กมากมายถูกนำไปทิ้ งในสถานที่ต่างๆ สาเหตุหลักส่วนใหญ่มักเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่พร้อม ครอบครัวมีฐานะย าก จ น เกินกว่าที่จะดูแลเด็กได้ และปั ญ ห าเนื่องจากเด็กเกิดมา บ ก พ ร่ อ ง – พิ ก า ร ไม่เป็นที่ต้องก ารของครอบครัว

สุดท้ ายเด็กก็ต้องไปอยู่ในความดูแลของสถานเลี้ ยงเด็ก กำ พ ร้ า ต่างๆ เป็นภาระที่หนักมากสำหรับก ารเลี้ ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ซึ่งอาจยิ่งก่อให้เกิดปั ญ ห าสังคมอื่นๆ ตามมาปั ญ ห าดังกล่าวเป็นปั ญ ห าที่ “พ ร ะครูสมุห์ทองมา อคคธมโม หรือหลวงพ่อทองมา” อายุ 50 ปี บวชมา 26 พรรษา เจ้าอาวาสวัดป่าดอนใหญ่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา มองมาโดยตลอด กระทั่งวันหนึ่งเจ้าอาวาสต้องก ารแบ กรับภาระไว้เอง เนื่องจากสงสารเด็กตาดำๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องก ารของผู้ที่ได้ชื่อว่าพ่อแม่ ท่านยอมเหนื่อยยื่นมือรับเด็กๆ มาอุ ปก าร ะเลี้ ยงดูให้ข้าว ให้น้ำ ให้นม ให้ก ารศึกษา ให้ธรรมะกับพวกเข า หวังไว้สิ่งเดียวคือให้เข าเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม

หลวงพ่อทองมา บอกว่า อาตมาศึกษาพ ร ะธรรมมาพอสมควร ทั้งงานทางโลก-ทางธรรมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เมื่อ 20 กว่าปีก่อนพบว่าประเทศไทยมีเด็กๆ ที่ประสบปั ญ ห าครอบครัวย าก จ น , พ่อแม่เลิกราไปมีครอบครัวใหม่ หรือแม้กระทั่งพ่อแม่อยู่ในวัยที่ไม่พร้อมมีลูก ทำให้เกิดปั ญ ห าต่างๆ มากมาย ส่งผลให้เด็กที่เกิดมาโดยที่เข าไม่ได้รับรู้เรื่องราวของพ่อแม่ เด็กบางคนถูกนำไปทิ้ งในป่า ไม่ก็ข้างถนน โชคดีมีคนพบ โช คร้ ายก็ถูกมดแมลงหรือสัตว์กั ดแทะ จ น ต้อง เ สี ย ชี วิ ต เป็นเรื่องที่น่าเศร้า และดูจะไม่ยุติธรรมสำหรับเด็กๆ เหล่านั้นเลย

กระทั่งปี 2540 ไปพบเด็กชายคนหนึ่งมีปั ญ ห าพ่อแม่ แย กทา ง กัน ส่งผลให้เด็กข าดก ารดูแลเอาใจใส่เลี้ ยงดูอย่างที่ควรจะเป็น จึงลองเอ่ยปากถามโยมพ่อแม่ของเด็กว่าอย ากจะให้อาตมาช่วยเลี้ ยงดูอุ ปก าร ะหรือไม่ พ่อแม่เด็กยินยอมพร้อมยกให้อย่างดีอกดีใจ ตั้งแต่นั้นมาเป็นจุดเริ่มต้น จ น ถึงทุ กวันนี้ที่ส่งเสียเลี้ ยงดูอุ ปก าร ะเด็กที่มีปั ญ ห าทางครอบครัว หรือทางสังคมมากว่า 30 รุ่น มากกว่า 100 คน ส่งเสี ยให้เรียน จ น จบ จ น สุดความสามารถของเด็กที่จะเรียน และพอใจ

พ ร ะนักบุญ บอกต่อว่า อาตมาไม่ได้เป็นพ ร ะที่ร่ำรวยมีเพียงเงินจากรับกิจนิมนต์สวดมนต์ตามงานบุญเท่านั้น และก็มีปัจจัยจากชาวบ้านภายในหมู่บ้านบ้านดอนใหญ่ และชาวบ้านในตลาดด่านขุนทดที่ทุ กๆ เช้าอาตมาและพ ร ะเณรเดินบิณฑบาตข้าวน้ำมา เพื่อเลี้ ยงดูอุ ปก าร ะเด็กเหล่านี้  จ น เติบใหญ่แข็งแรงพอที่จะมีความรู้ความสามารถออกไปเผชิญกับโลกภายนอก ที่รับอุ ปก าร ะเป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด และก็ไม่ใช่ว่าจะรับเลี้ ยงทุ กคน เพราะไม่มีกำลังมากพอที่จะหาเงินมาส่งเสียเล่าเรียนได้ขนาดนั้น เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นคนๆ ไป เด็กแต่ละคนที่ผ่านมานั้นก็มีอายุมากน้อยต่างกันไป ล่าสุดเมื่อ 2-3 ปีก่อนรับอุ ปก าร ะเด็กชายคนหนึ่งอายุแค่ 2 เดือนเพิ่มมาอีกคน ปัจจุบันอายุ 2 ขวบแล้ว

“เด็กคนนี้ก็เลี้ ยงเหมือนเด็กคนอื่นๆ กินข้าวกินน้ำกินนมจากที่อาตมา และพ ร ะเณรออกไปบิณฑบาตจากชาวบ้าน วันไหนมีนมก็ได้กินนม วันไหนมีน้ำเต้าหู้ก็กินน้ำเต้าหู้แทนนม จากปี 40 เลี้ ยงดูอุ ปก าร ะเด็กมาแล้วกว่า 100 คน ส่วนก ารส่งเสียเล่าเรียนจะถามเด็กว่าอย ากบวชเณร-บวชพ ร ะไหม ถ้าอย ากบวชก็จับให้บวชศึกษาพ ร ะธรรมด้วยศึกษาทางโรงเรียนปริยัติธรรมวิชาทางโลกด้วย ที่โรงเรียนสัทธรรมวิทยาหรือโรงเรียนสอนพ ร ะเณรตั้งอยู่ที่ วัดศาลาลอย ในตัว อ.ด่านขุนทด ส่วนเด็กคนไหนไม่อย ากบวชหรือยังไม่พร้อมบวชก็เดินเรื่องเอกสารฝากเรียนโรงเรียนในหมู่บ้านดอนใหญ่ จ น จบชั้น ป.6 เมื่อจบแล้วก็บังคับให้บวช เพราะจะได้ส่งเรียนทางโรงเรียนพ ร ะเณรต่อไปเนื่องจากค่าใช้จ่ ายไม่สูงมากนัก และยังได้ศึกษาพ ร ะธรรมเพื่อขั ดเกลาจิตใจไปด้วยทางหนึ่ง”

เจ้าอาวาสฯ บอกอีกว่า เด็กบางคนบวชเรียน จ น จบปริญญาตรี จบออกไปทำงานเป็นทหาร เป็นครู เป็นพนักงานห้างร้านต่างๆ มากมายหลายต่อหลายรุ่น ภูมิใจในตัวเข ามากๆ อาตมาไม่ได้มุ่งหวังให้พวกเข ากลับมาตอบแทนบุญคุณอะไร เพียงแต่อย ากพบเจอ อย ากเห็นหน้าบ้างเท่านั้น ที่สำคัญที่สุดอย ากให้พวกเข านำความรู้ และหลักธรรมคำสั่งสอนของพ ร ะพุทธเจ้าไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

หลวงพ่อทองมา ไม่ใช่แค่อย ากเห็นเด็กๆ เหล่านี้มีอนาคต แต่ยังหวังด้วยว่า เมื่อเด็กๆ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และมีลูกเมื่อพร้อม เพื่อที่จะไม่สร้างปั ญ ห าใหม่  วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

จงฝากชีวิตไว้กับ “สติและปัญญา” อย่ าฝากไว้กับ “โชคชะตา ที่มองไม่เห็น”

ข้อมูลและภาพจาก dailynews

Facebook Comments Box