Sunday, 3 March 2024

กรุงไทย ใจดี ปล่ อยกู้คนค้ าข าย 150,000 ไม่ต้ อง ใ ช้หลั กทรั พย์ค้ำ ประกั น

ถือว่า เป็นข่าวดีมากๆ ที่ทางธนาคารกรุงไทย ได้ออกสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ให้กับอาชีพเจ้าของกิ จก ารทั้งรายใหญ่และรายย่อย สามารถขอกู้ยืมเงินได้ 150,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท เลยทีเดียว บริการดีๆ จากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่ให้ยืม สำหรับ อาชีพ ที่บอกเลยว่า น่าสนใจเอามากๆ โดยมี จุดเด่นคือ ไม่ต้ องใช้หลั กทรั พย์ และ บุคคลเพื่อค้ำปร ะกั นอีกด้วย แถมยังมีดอกเบี้ ยที่ถูกใจเอามากๆ รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลย

จุดเด่น ของ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก กรุงไทย ให้กู้ยืมได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รายได้ต่อเดือน หรือ 150,000 บาท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้าน บาท ไม่จำเป็นต้องมี บัญชี การรับ เงินเดือน กับ ธนาคารกรุงไทย ก็ได้ เพียงมีรายได้ต่อเดือนที่ 30,000 บาท ขึ้นไป ก็ขอสินเชื่ อได้ จุดเด่นๆก็คือ ไม่ต้ องใ ช้หลั กทรั พย์ หรือ บุคคลมาค้ำปร ะกัน อีกด้วย.

คุณสมบัติ ผู้ขอกู้ ยืมเงิน สินเชื่อ

มีร ายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

หากเป็น เจ้าของ กิจการ รายย่อย ต้องมี รายได้ เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป และมีการ เปิดร้าน ไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

จะต้อง ไม่มี ปร ะวัติ ที่ เสี ยห าย ทางด้าน การเงิน และ ไม่มี ห นี้สิ น

เอกสาร การสมัคร ขอสินเชื่อ

สำเนา บัตร ประชาช

สำเนา ทะ เบียน บ้าน

บัตร ประ จำ ตัว พนัก งาน ถ้ามี

ต้นฉบับ หนังสือ รับ รอง ราย ได้ หรือ สลิป เงินเดือน ในเดือน ล่าสุด หรือ ต้นฉบับ หลัก ฐาน แสดงรายได้ ที่น่า เชื่อถือ

Statement ในการขอสินเชื่อ

บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

เจ้าของ กิจการ รายย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และ สำเนา หนังสือ รับรอง

การ จด ทะเบียน ถ้ามี หรือ สำเนา ทะ เบียน การ ค้ า ถ้ามี

สามารถยื่นขอ สินเชื่อ ได้ที่ ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขา ทั้่วประเทศ

เรียนรู้จากเมื่อวานมีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้หวั งว่าในวันพรุ่งนี้” เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเรียนรู้จากอดีตใช้สิ่งที่คุณเรียนรู้และหวั งเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

โพสท์โดย: เสือพรันชัย

Facebook Comments Box