Sunday, 3 March 2024

บทแผ่เมตตา ยิ่งสวด ยิ่งดีกับตัวเอง เห็นผลทันตา

สวัสดีครับวันนี้แอดมินมีบทแผ่เมตตา ยิ่งสวด ยิ่งดีกับตัวเอง เห็นผลทันตา หลังเวลาเราสวดมนต์ทำไมต้องแผ่เมตตา เพราะว่าเพื่อให้ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเรารับรู้ ไปจนถึงสรรพสัตว์ สัมภเวสีทั้งหลายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นไปนอกไปจากนี้แล้วการแผ่เมตตายังเกิดประโยชน์อื่นๆ ต่อตัวเราเองเช่น ให้ชีวิตเราสงบ เย็น ใจร่ม ใจสบาย ขึ้นอย่างทันตา และยิ่งถ้าได้สวดก่อนนอน จะยิ่งทำให้นอนหลับสนิทและหลับฝันดีอีกด้วย

1 แผ่เมตตาให้ตัวเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไร้ทุกข์
อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิด

2 แผ่เมตตาให้ เจ้ากรรมนายเวร และผู้อื่น
สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ด้วยกันทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

3 แผ่เมตตาแบบทั่วไป และให้สรรพสัตว์
สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

Facebook Comments Box