Sunday, 3 March 2024

หมั่นทำ 3 ท าน ชี วิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

หมั่นทำ 3 ท าน ชี วิตจะเจริญขึ้น ก้าวหน้าขึ้น

ธรรมทา น

นั่นก็คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้อง เ กิ ดประโยชน์กับคนอื่นๆ จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวันที่เราทำเเบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใ จเพื่อให้เ กิ ดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือส วดมนต์ทุกวัน เพราะการส วดมนต์ทุกครั้ง นอกจากสร้างกุศลให้เราเองเเล้ว ทุกครั้งที่ส วดจะมีพรหมเทพเทวา ด วงจิ ตวิญญ าณที่อยู่บริเวณนั้นๆ มาร่วมฟังธรรม ฟังคำสรรเสริญที่บูช าพระพุทธเจ้าด้วย

วัตถุท าน

ไม่ได้ใช้เงินมากอะไร เอาที่เรามี เอาที่ไม่เดื อ ด ร้อน จะรินน้ำสักเเก้วให้ผู้อื่นด้วยใ จบริสุทธิ์ หรือจะให้อาหารสั ตว์ที่บ้าน จะใส่บาตร จะทำสังฆท าน เหล่านี้นับว่าเป็นบุญจากวัตถุท านทั้งนั้น

อภั  ยท าน

จะทำง่ายหรือจะย าก ก็ได้เหมือนกัน เพราะหากเราโก ร ธ ปักใ จหรืออาฆ าตเเค้ นผู้ใด เราเองก็มักจะให้อภัยย าก ครูบาอาจารย์ท่า นสอนวิธีให้เราให้อภัยคน ง่ายๆ ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วย การเริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา เเละหากไม่ไหวก็อุเบกขาคือ ปล่อยวางเ สี ยคิดว่าใครทำอะไรไว้คนนั้นต้องรับก ร ร ม นั้นเอง จงเริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ เเม่ ลูก พี่น้อง เพื่อน ต่อไปก็ขย ายออกไป จะสเร็จโดยง่าย ที่กล่าวมานี้ ทั้ง 3 ทา  น สามารถทำได้ทุกวัน เเล้วทุกท่ านที่ทำสม่ำเสมอ มากพอ นานพอ ก็จะพบกับ “ปาฏิหาริย์”

ที่ท่ านจะรู้ด้วยตนเองทันที เเละขอให้ทุกท่ านพบเเต่ความสุข ความสงบในจิ ตใ จ ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ในทุกๆวัน

ขอขอบคุณ ณที่มา: postsod เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

 

 

Facebook Comments Box