Friday, 1 December 2023

ปิดทองพระ 9 ตำเเหน่ง ช่วยให้ชี วิตรุ่งเรือง ชี วิตดีขึ้น

ปิดทองพระ 9 ตำเเหน่ง ช่วยให้ชี วิตรุ่งเรือง ชี วิตดีขึ้นไม่ยาก

เป็นเรื่องมงคล สำหรับการปิดทองพระ ว่าตำเเหน่งใด ถึงจะดีช่วยให้ชี วิตรุ่งเรือง ทั้งช าตินี้ช าติหน้าว่าคุ ณรู้มั้ยว่า การปิ ดทองพระ ตำเเหน่งใดมันจะดี เเล้วมันบ่ งบอกถึงอะไรได้บ้าง เเละการปิดทอง ที่องค์พระ ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้กับพุทธศาสนิกชนนั้น รวมไปถึง ผู้ที่ศรัทธา หรือสนใ จในพระพุทธศ าสนาอีกด้วย มาดูกันว่า ปิดทองตำเเหน่งใด ชี วิตจะดี เเละดีในด้านใดบ้าง

  1. (มือ) ปิดทอง ที่พระหัตถ์ ก็เพราะว่า มีความเชื่อว่าเป็นคนมีอำน าจ มีบารมี เป็นที่น่ายกย่อง
  2. (ศีรษะ) ปิดทอง ที่พระเศียร เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญา มีความจำเป็นเลิศการเรียนดี อุปสรรคในชี วิตจะผ่านไปได้โดยง่าย สามารถเเก้ไขปัญหาชี วิตได้เสมอ
  3. (สะดือ) ปิดทอง ที่พระนาที เพราะมีความเชื่อว่า ผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอย ากอีกต่อไปจะไม่รู้จักคำว่าอด เเละสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพย์ มีเงิ นมีทองใช้ทั้งชี วิต
  4. (ใบหน้า) ปิดทอง ที่พระพักตร์ เพราะมีความเชื่อว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จ ในชี วิตหน้าที่การงา นอีกทั้งยังมีชี วิตที่รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป
  5. (ท้อง) ปิดทอง ที่พระอุทพร เพราะมีความเชื่อว่า จะส่งผลให้ร่ำร วย มีกินมีใช้ พร้อมไปด้วยทรัพย์ เงิ นทอง
  6. ปิดทอง ที่บริเวณหลังองค์ พระพุทธรูป เพราะเชื่อว่า หากจะให้การปิดทอง ทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิ ดที่ด้านหลังด้วยหากปิดทองอ งค์พระได้ทั่วทั้ง องค์ในช าตินี้ ไม่ว่าช าติใด ก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าร่ำไ
  7. (หน้าอ ก) ปิดทอง ที่พระอุระ เพราะมีความเชื่อว่า ทำให้มีสง่าร าศี เป็นที่ถูกใ จของใครต่อใคร เป็นที่รักใคร่ของผู้คน ต้องตา ต้องใ จเเละโดดเด่น
  1. (เท้า) ปิดทอง ที่พระบา ท เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยเเละพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง
  2. ปิดทองบริ เวณฐ านรองพระองค์ เพราะเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมเรื่องเกี่ยวกับ การมีอาชี พหรือ หน้าที่การงา นให้ดี ให้มั่นคงได้เเล้วส่วน การปิดทองหลังพระนั้น เป็นภาษิ ตที่มีความเชื่อว่า หากจะให้พระองค์

นึงมีความสวยงาม หรือสมบูรณ์นั้น ก็ให้ปิดทองทั้งหมด ปิดที่ด้านหลังด้วยเเละควรอธิฐาน เวลาปิดทององค์พระ อ ย่ างนี้ “ด้วยอานิสงส์ เเห่งการปิดทองครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ได้เเต่สิ่งดีๆ ” หากพบว่า พระพุทธรูป มีการปิดทอง จนเเน่นเเล้วก็ปิดทอทับทองของคนอื่นลงไปก็ได้ จากนั้นก็ตั้งจิ ตอธิษฐานว่า การใดใดที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์มากเเล้ว ขอให้ข้าพเจ้า ได้ทำให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกด้วย

ขอขอบคุณที่มา : ธรรมะ  เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box