Tuesday, 5 December 2023

หลวงพ่อทันใจ ใครสาธุขอให้สมหวัง

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพล าด ของเรื่องราวความศั กดิ์สิ ทธิ์ที่หลายคนเจอมากับตัว หลวงพ่อทันใจ

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิ ษฐ าน เห็นทันต าเห็นทันใจขอพรเพียงไม่กี่วัน

หลวงพ่อทันใจอยู่ที่ วัดพระธ าตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปีและถือว่าเป็นวัดที่

เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศ าสนาพุทธเลยก็ว่าได้การสร้ าง

พระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้ างพระพุทธรูปอื่น กล่าวคือจะมีการบรรจุหั วใ จพระเจ้า คล้ายกับหั วใ จของมนุ ษย์ตลอดจนการบรรจุวั ตถุมงคลสิ่งของมีค่ าไว้ ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย

โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้ างเป็นพระพุทธรูปปางม ารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้ างพระเจ้าทันใจ ที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ

วัดพระบรมธ าตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทั บยืนพระหั ตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า

หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติ ศั พท์ของความสำเร็จจากการอ ธิ ษฐ านมากที่สุดทั้งในเรื่่องของการขอโช คล าภ

ทั้งจากการงาน การค้ า และการลุ้ น โ ช คโดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอน

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเรื่องของความศั กดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบาน แล้วประส บความสำเร็จ

และได้เดินทางกลับมาถวายด อ กมะลิเพื่อแก้บน แต่การอ ธิ ษฐ านขอพรต่อสิ่งใดนั้นบ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี

หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริงและสั มฤ nธิ์ผลได้หรือไม่

วิธีบน ขอพรจาก หลวงพ่อทั นใจ การอ ธิ ษฐ าน จะต้องใช้ดอกมะลิสด 50 พวงขึ้นไป(จะมากกว่านั้นก็ได้เป็นร้อยพวงก็เคยมีคนทำมาแล้ว)

และสิ่งที่สำคัญมาก ในการให้อ ธิ ษฐ านขอพร คือ ขอได้เพียง อย่ างเดียวท่านถึงจะให้พรได้สมใจหวัง ปัจจุบันมีผู้คนที่มาอธิฐานและขอพรหรือ บ นบ านศ าลกล่าวกันเป็นจำนวนมากพอได้โช คล าภ โช คดีดังที่ขอก็จะนำดอกมะลิมากร าบไหว้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งแต่ละวันจะมีคนนำด อ กมะลิ มากร าบไหว้ไม่น้อยกว่าหลายร้อยหลายพันพวงเลยทีเดียว

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้น ล้วนแต่เป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจ า รณญ าณในการอ่าน                                                                                                                                                       ขอขอบคุณที่มา : Sanook เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

 

Facebook Comments Box