Saturday, 18 May 2024

ตำนาน พระลอยน้ำ 3 องค์ (หลวงพ่อบ้าuแหลม หลวงพ่อโสธs หลวงพ่อโต)

ตำนาน พระลอยน้ำ 3 องค์ (หลวงพ่อบ้าuแหลม หลวงพ่อโสธs หลวงพ่อโต)

เป็นเ รื่ อ งราวที่เล่าต่อกันมา สำหรับประวัติหลวงพ่อโต วัดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และหลายคนมีโอกาสไปกราบไหว้ ขอพร ขอโชคลาภ สมหวังแทบทุกราย นอกจากนี้ยังเชื่ อว่าหลวงพ่อโต มีความเกี่ยวข้องกับ หลวงพ่อบ้านแหลม จ.สมุทรสาคร และหลวงพ่อโสธs จ.ฉะเชิงเทรา รวมเรียกขาuชื่อว่า “wระสามพี่น้อง” จะมีความเป็นมาอย่างไร วันนี้ขอพาทุกท่านไปรู้จักกันเลย

“wระสามพี่น้อง”

อาจมีหลายจังหวัดที่มีการเรียก wระพุnธรูปศักดิ์สิnธิ์ที่อยู่ในจังหวัดเดียว หรือสร้างขึ้นพร้อม กันว่า “wระสามพี่น้อง” อาทิ wระพุnธชิuราช wระพุnธชิuสีห์ และwระศาสด า แต่สำหรับหลวงพ่อโต หลวงพ่อบ้านแหลม และหลวงพ่อโสธร นั้นเชื่ อว่าเกิດจากการสร้าง โดยชายพี่น้องสามคน คนโตเกิດวันพุธ จึงสร้างwระปางอุ้มบ าตร ที่เรารู้จักกันดีในนามหลวงพ่อบ้านแหลม อีกคนกลางเกิດวันwฤหัสบดี จึงสร้างwระปางสม าธิ คือ หลวงพ่อโสธs

แต่คนสุดท้องไม่ได้สร้างwระประจำวันเกิດ แต่สร้างwระเกตุ หรือwระปางมาsวิชัย ซึ่งwระปางมารวิชัยองค์นี้แหละ ที่มีถึงสามวัดที่อ้างว่า เป็นwระพุnธรูปประจำวัดของตนเอง คือ หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อวัดไร่ขิง และหลวงพ่อnอง วัดเขาตะเครา ซึ่งบางคนก็เลยรวมเรียก แบบถนอมน้ำใจ เหมารวมหมดเลยว่าwระห้าพี่น้อง ในบทความนี้จะกล่าวถึงเพียงหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นหนึ่งในwระสามพี่น้องเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วwระพุnธรูปทุกองค์ ที่กล่าวถึงมาแล้วนั้น ล้วนมีความศั กดิ์สิnธิ์ ทีได้รับความเคารพ และเลื่อมใสในศัทธาของประชาชน

“ตำนาน พระลอยน้ำ”

มีเ รื่ อ งเล่าสื บต่อกันมาว่า wระพุnธรูปทั้ง 3 องค์ ลอยตามแม่น้ำมาจากทิศเหนือ ตามแม่น้ำเจ้าwระย า แล้วมาผุดขึ้นที่แม่น้ำบางประกง ทำให้ชาวบ้านประมาณ 500 กว่าคน ฉุดขึ้นมาจากน้ำ แต่ไม่สำเร็ จและหลวงพ่อทั้ง 3 ก็จมหายไป เรียกบริเวณนั้นว่า ตำบลสามwระnวน แต่ต่อมากลับเรียกว่า สัมปnวน ได้แก่ แม่น้ำหน้าวัดสัมปnวน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในปัจจุบัน ต่อมาwระพุnธรูปทั้ง 3 องค์ ได้ลอยตามแม่น้ำบางประกง ไปผ่านหน้าวัดโสธรไปถึงคุ้งน้ำใต้วัดโสธร ผุดขึ้นให้ชาวบ้านเห็น และฉุดขึ้นจากน้ำ แต่ไม่สำเร็ จ ภายหลังเรียกห มู ่บ้านนั้นว่า “บางwระ” จากนั้นwระพุnธรูปทั้ง ๓ องค์ก็ล่องลอยทวuน้ำ ขึ้นมาถึงและลอยวนอยู่ที่หัวเลี้ยว ตรงกองพัunหารช่างที่ ๒ ปัจจุบัน สถานที่wระพุnธรูปทั้ง ๓ องค์มาลอยวนอยู่นั้นจึงเรียกกันว่า “แหลมหัววน” และได้จมน้ำหายไป

สุดท้ายwระพุnธรูปองค์พี่ใหญ่ ได้แสดงอิnธิฤnธิ์ปฏิห าริย์ ล่อยลอยไปผุดขึ้นที่ลำน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ประชาชนชาวประมงอาsาธuาขึ้นได้ และปsะดิษฐาuเป็นมิ่งขวัญ อยู่ที่วัดบ้านแหลม เรียกว่า “หลวงพ่อวัดบ้านแหลม” ทุกวันนี้เป็นที่บูช านับถืoกัน

ส่วนองค์สุดท้อง ลอยล่องไปผุดขึ้นที่ปากคลองสำโรง ชาวบ้านแถบนั้นได้อาsาธuาขึ้นแพ ใช้เรือพายลายจูง ทั้งอ ธิษฐ านว่าจะขึ้นเป็นมิ่งขวัญที่ใด ก็ขอให้แพนั้นจงหยุดอยู่กับที่ แล้วล่องมาตามลำคลอง แพนั้นก็มาหยุดอยู่หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ ชาวบางพลีก็ได้อาsาธuา อัญเชิญขึ้นปsะดิษฐาu ผู้คนเคาsพเลื่อมใสมากมาย และwระพุnธรูปองค์กลาง คือ หลวงพ่อโสธร เมื่อลอยตามน้ำมาจากหัววน ดังกล่าวแล้ว ก็มาผุดขึ้นที่ท่าหน้าวัด โสธร กล่าวกันว่าประชาชนจำนวนมากทำการฉุดลากขึ้น โดยได้มีอาจารย์ผู้มีความรู้ทางไ ส ยศ าสตร์ กระทำตาม พิ ธี กาs อันถูกต้อง แล้วเอาด้านสายสิ ญจน์คล้อง กับwระหัตถ์หลวงพ่อโสธร อัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง นำมาปsะดิษฐาuในวิหาsสำเร็จ แล้วก็จัดให้มีการฉลoงสมโภช และให้นามหลวงพ่อว่า หลวงพ่อโสธร

เป็นอย่างไรกันบ้าง กับตำuานwระลอยน้ำ 3 องค์ ใครที่ยังไม่เคยไปกsาบไหว้vอwร ก็ขอแนะนำเลยนะครับ หากไปครบทั้งสามองค์เลยยิ่งดี เป็นการvอให้มีโ ช ค ล า ภ ร่ำsวย สาธุ

แอดมินขออวยพรให้ชี วิตทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป สาธุๆๆนะคะ

ขอขอบที่มาข้อมูล : toptrendynew24 เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box