Tuesday, 16 April 2024

คุณพ่อทำเกษตรผสมผสาน 2 ไ ร่ ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรี

สวัสดีคะวันนี้แอดมิน จะพาทุกคนไปรู้จักคุณพ่อเกษตรผสมผสาน “แต่ก่อนเคยทำไ ร่ข้าวโพด 20 ไ ร่ ต้องใช้ยาและปุ๋ยเคมีมาก อีกทั้งแรงง านหาย า ก เมื่อขายผลผลิตแล้ว หักลบต้นทุนกำไรไม่คุ้มค่า จึงน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ทำการเกษตรแบบพอ เพียงในพื้นที่ 2 ไ ร่กว่า สามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญา 2 คน” เป็นคำกล่าวที่ภาคภูมิใจของ คุณบุญหย่วน ดีคำวงศ์ เกษตรกรวัย 60 ปี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อปี 2535 ได้เริ่มนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในพื้นที่ 2 ไ ร่กว่า บริเวณบ้านของตนเอง โดยทำการเกษตรแบบผ ส ม ผ ส า น ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงไก่ จิ้งหรีด และกบ ใช้แรงง านภายในครอบครัว ไม่ต้องจ้างแรงง าน ทุกอย่างที่ปลูกและเลี้ยงได้นำมาประกอบอาหารในครอบครัว ส่วนที่เหลือก็จำหน่ายเป็นรายได้

ปัจจุบันทุกวันจะมีรายได้จากพืชผัก 300 บ า ท ในรอบเดือนมีรายได้จากการจำหน่ายจิ้งหรีด 4,000-6,000 บ า ท และในรอบปีจะจำหน่ายลูกกบได้กว่า 50,000 บ า ท พร้อมกับจำหน่ายผลไม้ในสวนอีกประมาณ 20,000 บ า ท ซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ เรื่องปุ๋ยและยาไม่ต้องเ สี Uค่าใช้จ่ายเพราะทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพใช้เอง รวมทั้งการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์และกาวดัก เป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตแบบพอ เพียงและยั่งยืน

การเพาะเลี้ยงลูกกบทุ่ง ของบุญหย่วน “กบที่ผมเลี้ยงเป็นกบทุ่งตามธรรมชาติ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค มีคนต้องการลูกกบไปเพาะเลี้ยงมาก ผมจึงเพาะเลี้ยงเพื่อเอาลูกกบขาย ใช้เวลา 1-1 เดือนครึ่ง ก็ได้เงิ น แต่กว่าจะเพาะลูกกบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ผมต้องใช้เวลากว่า 3 ปี ที่ศึกษาเรียนรู้จากธรรมชาติจึงประสบความสำเร็จ”

คุณบุญหย่วน เล่าว่า เขาเริ่มเลี้ยงกบจากการจับลูกอ๊อดตามธรรมชาติ มาเลี้ยงประมาณ 1 ปี กบจะโตพร้อมผสมพั น ธุ์และวางไข่ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ฝนเริ่มตก กบจะร้องส่งเ สี Uงเพื่อหาคู่ผสมพั น ธุ์ จำเป็นต้องเตรียมบ่อต่อถัง โดยใส่น้ำให้สูงประมาณ 10 เซนติเมตร หาใบลิ้นจี่สัก 4-5 เคล็ดใส่ลงในบ่อต่อถัง

จากนั้นนำกบพ่อ-แม่พั น ธุ์ที่จับคู่กันได้แล้ว ลงบ่อต่อถังที่เตรียมไว้ พอรุ่งขึ้นต้องตื่นแต่เช้ามืดประมาณตี 5 สังเกตจะมีกลุ่มไข่ของกบติดอยู่ที่ใต้ใบลิ้นจี่ ให้นำเอาพ่อ-แม่พั น ธุ์กบออกจากบ่อต่อถัง ปล่อยไว้ 1 วัน ไข่ก็จะเป็นตัวลูกอ๊อดและเลี้ยงด้วยไข่ตุ๋น เมื่อเป็นตัวประมาณ 20 วัน ให้นำแผ่นโฟมใส่ลงบ่อเพื่อให้กบมีที่เกาะ เลี้ยงประมาณ 1 เดือน ก็จำหน่ายตัวละ 4 บ า ท โดยพ่อ-แม่พั น ธุ์แต่ละคู่จะออกไข่ประมาณ 2,000-2,500 ตัว ปีหนึ่งสามารถเพาะลูกกบได้ 2 ครั้ง คือช่วงต้นฝน (มิถุนายน-กรกฎาคม) และช่วงปลายฝน (สิงหาคม)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักง านส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางเศรษฐกิจพอ เพียงและการเกษตรผ ส ม ผ ส า น เป็นพื้นฐานการสร้างคุณภาพชี วิ ตของเกษตรกร สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถทำได้จริง

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box