Friday, 1 December 2023

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยทั่วประเทศ

อนุโมทนาบุญ! ผู้ใจบุญถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ ให้แก่พระบนดอยต่างๆทั่วประเทศ จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวเขา

อนุโมทนาทุ กๆท่าน กุศลนี้เกิดอานิสงค์แล้ว เป็นปีที่ 3 ถวายรองเท้า จำนวน 700 คู่ แก่พระธรรมจาริก พระผู้เป็นเนื้อนาบุญแห่งพระพุทธศาสนาบนดอยต่างๆ 20 จังหวัดในประเทศไทย ( ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ) จำนวน 319 รูป เพื่อเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง

ปีล่ะ 1 ครั้งที่ท่านลงจากดอย มาประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาและพัฒนาบนดอยต่างๆ มาประชุมที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชี วิ ตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณภาพและข้อมูล : พระภู ธรรมนันท์ เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box