Friday, 1 March 2024

จุดธูป 1 ดอก แผ่เมตต าให้เ จ้ากร รมนายเ วร ปลดปล่อยชี วิ ต

วันนี้แอดมินมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำ คือการแผ่เมตตาให้เ จ้ากร รมน ายเ วรที่ยังวuเวียนในชี วิ ตเรา เพราะตามความเชื่อในทางพุทธศาสนาว่ากันว่าหากตอนนี้ใครที่กำลังประสบปัญหากับเรื่องราวต่างๆในชี วิ ต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชี วิ ต ชี วิ ตติ ดขัด การง าน กาsเงิ น ความรักมีปัญหาเข้ามาไม่จบไม่สิ้น ทำอะไรก็ไม่ปsะสบความสำเร็จ ค้าขายไม่ดี มีแต่ความทุกข์ใจคนเราทุกคนจะมีเ จ้ากร รมนายเ วร ที่เกิดมาจากเรื่องราวและความเชื่อของบ าปบุญคุณโทษที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณและเกิดจากการทำกร รมต่อกันไว้ ไม่ว่าจะกร รมดีหรือกร รมชั่ว แต่ส่งผลให้ในแต่ละภพภูมิ จะมีเจ้ากร รมนายเ วรที่หมุนเวียนไปต ามบ่วงกร รมไม่ว่าจะเป็นคนหรือ สัตว์ ล้วนแล้วแต่ต้องพานพบมาเจอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เราและเขาได้ช ดใช้กร รมต่อกัน จนอาจส่งผ ลให้เราไม่มีความเจริญในชี วิ ต ทำอะไรก็ติ ดขั ด

ขั้นตอนการแผ่เมตตาและขอขมาเ จ้ากร รมนายเ วร สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. ธูป 1 ดอก
  2. ใบไม้ 1 ใบ
  3. น้ำที่ต้องกsวดให้เ จ้ากร รมนายเ วร

วิ ธี กรวดน้ำ

  1. เ ด็ ด ใบไม้ มา 1 ใบ เลือกใบที่สมบูรณ์ ขอบไม่หยัก ไม่ข าด
  2. วางใบไม้ลงบนพื้นดินกลางแจ้ง (ไม่อยู่ใต้ชายคา ไม่อยู่ใต้ร่มไม้)
  3. จุดธูป 1 ดอก ปักบนใบไม้ให้ ท ะ ลุ ติดพื้นดิน
  4. เทน้ำ 1 แก้ว หรือ 1 ขวด ลงบนใบไม้ พร้ อมกับท่องบทสวดแผ่เมต ต า

บทสวดแผ่เมตตาจากนั้นให้กล่าวคำขอขมาให้เ จ้ากร รมนายเ วร และอธิ ษฐานให้ตนเองตามที่ต้องการ

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box