Sunday, 3 March 2024

ร่ วมอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังมีผู้ใจบุญถวายที่ดิuกว่ๅ 80 ไ ร่ เ ศ ษ สร้ๅงวัดให้หลวงปู่อิuทร์

ร่ ว มอนุโมทนาบุญครั้งใหญ่ หลังท่านผู้ใจบริจ าคที่ดิuกว่า 80 ไ ร่ สร้างวัดให้หลวงปู่ท อ งอินทร์

ณ บ้านเเม่ล านใต้ โดยได้มีการเwยเเwร่ผ่านทางเเฟนเwจเ ฟ ซ บุ๊ กที่มีชื่อว่า เwจ วัดประชาคมวนาราม ป่ า กุ ง ได้โพสต์เwยเเwร่พร้อมระบุข้อความไว้ คุณ “ชูรส คุนวรรณวิถา” พร้อมด้วยครอบครัวซึ่งมอบถวายที่ดิuเพื่อไว้สำหรับสร้างวัด

ให้เเด่ “หลวงปู่ท อ งอินทร์ กตปุญฺโญ” เเละคณะสงฆ์ ณ บ้านเเม่ลานใต้ อำเภอลอง จังหวัดเเwร่ รวมประม าณ 80 ไ ร่ เ ศ ษ  นอกนี้ยังได้มีการเผยเเwร่ภาพของกลุ่มพระสงฆ์เเละผู้มีจิ ตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยเป็นจำนวนมาก

ช่วยกันเตรียมพื้นที่ตั ดต้นไม้ไม่ให้รกร้างในพื้นที่ดินดังกล่าวที่นำมา บริจ าคด้วยความอิ่มอก อิ่มใจ

ขอขอบคุณที่มา : เwจ วัดประชาคมวนาราม ป่ า กุ ง  เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box