Friday, 1 March 2024

ทหารไทยหัวใจเกษตร

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เรามีเรื่องเล่าดีของทหารไทยเราที่ไปเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพ UN เรียกได้ว่าเป็นนักรบผู้มากับรอยยิ้ม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงของเรา เมื่อทหารไทย กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย เซาท์ซูดาน น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่สู่แผ่นดินซูดานใต้

สิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้อง การต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่ เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฎการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
“การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานความมั่นคงพร้อมพอสมควร และปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป…” (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗)

ขอบคุณภาพและข้อมูล THAI_HMECเพจ UNMISS กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ทหารไทยหัวใจเกษตรเพื่อสร้างความเขียวขจี และอุดมสมบูรณ์ ให้มาแทนที่ความแห้งแล้ง อดอยากและแล้งแค้น ในดินแดนแห่งนี้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Facebook Comments Box