Sunday, 3 March 2024

การทำให้ไผ่ออกนอกฤดูกาล เพิ่มมูลค่าให้สูง ราคาดี …

คุณนิยม บุญเสนอ เกษตรกรบ้านเสียว ม. 1 ต. เสียว อ. เบ็ญจลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ปลูกไผ่เลี้ยงมาตั้งแต่ปี พ. ศ. 2547 เนื่องจากไปเห็นเกษตรกรที่จังหวัดบุรีรัมย์ปลูกแล้วมีรายได้ดี จึงสนใจและได้ซื้อพันธุ์มาทดลองปลูก ใช้ระยะการปลูกเพียง 8 เดือน ก็สามารถออกหน่อเก็บผลผลิตได้

ปัจจุบันคุณนิยมปลูกไผ่ในเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ โดยสามารถเก็บหน่อได้ประมาณวันละ 40 กก. นับอาชีพที่สร้างรๅยได้เลี้ยงครอบครัวเป็นอย่างดี เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบั ง คั บให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขๅยไผ่ได้ราคาดี

++ การปลูกไผ่เลี้ยง ++

ฤดูปลูก :คุณนิยมแนะนำว่าควรปลูกตั้งแต่ฝนเริ่มตก จนถึงปลายเดือนมิถุนายน หากฝนทิ้งช่วง ควรให้น้ำช่วย

พื้นที่ปลูก :สภาพพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกไผ่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ถ้าเป็นดินเหนียว ดินโคกลูกรังการเจริญเติบโต และการให้หน่อจะไม่ดี

การเตรียมพื้นที่ : ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ฤดูแล้ง ซึ่งจะทำงา นได้สะดวกสามารถลงมือปลูกได้ทันในต้นฤดูฝน ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบ ไถพรวนกำจัดวัชพืช สามารถปลูกไผ่ได้ตลอดปีถ้ามีน้ำเพียงพอ สำหรับภาคเรา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

การเตรียมกิ่งพันธุ์ : หาซื้อพันธุ์ไผ่จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ในราคากิ่งละ 35-50 บา ท

การปลูก : หลุมที่ปลูกไผ่ควรมีขนาด กว้างxยาวxลึก ไม่น้อยกว่า 50x50x50 เซนติเมตร ให้ใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟต 1 กระป๋องนม (ประมาณ 300-500 กรัม) ต่อหลุม ผสมปุ๋ยคอกที่สลายตัวแล้ว 1 ถัง (ประมาณ 1 กิโลกรัม) คลุกเคล้ากับหน้าดินให้ทั่วแล้วกลบกลับคืนลงไปในหลุม ให้ระดับดินสูงกว่าเดิมเล็กน้อยเผื่อสำหรับดินยุบตัวภายหลัง

การดูแลรักษา : ถ้าไม่มีฝนตกควรรดน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กำ จั ดวั ช พืชทำความสะอาดแปลงอย่าปล่อยให้หญ้าคลุม เมื่อไผ่ปลูกได้ 7 เดือน ควร ตั ด แต่งกิ่งและลำต้นที่เล็กออกให้เหลือไว้แต่ต้นที่สมบูรณ์ แล้วพรวนดินรอบกอ ให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก กอละประมาณ 5 -10 กก. คลุมโคนด้วยเศษหญ้า ใบไม้แห้ง หรือฟางข้าว เพื่อเก็บรักษาความชื้นในดิน ถ้ามีน้ำในไร่นาควรให้น้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต

เมื่อไผ่มีอายุได้ 8 เดือน ขึ้นไป ก็จะสามารถให้หน่อและเพิ่มจำนวนต้นในแต่ละกอ เพื่อจะได้ปริมาณจำนวนต้นไว้ผลิตหน่อในฤดูต่อไป

เทคนิคการ ตั ด แต่งกอเพื่อเพิ่มผลผลิต : การตัดแต่งกิ่งไผ่ จำเริ่มทำในปีที่ 2 หลังจากที่ปลูก ในช่วงเดือนเดือน ธค.-มค. โดยการต้นที่แก่และยู่ชิดกันออก ด้วยเลื่อยตัดแต่งกิ่งให้เหลือจำนวนต้นไว้ไม่เกิน 8-10 ต้น/กอ (การตัดแต่งควรตัดทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง)

** หลังตั ด แต่งเสร็จให้ใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก กอละประมาณ 15-20กก. แล้วให้น้ำทันที เพื่อเร่งให้ได้ผลผลิตหน่อไผ่ช่วงต้นฤดู ซึ่งขๅยได้ราคาสูง

การตลาดและการจำหน่าย :ราคาขๅยหน่อในฤดู กิโลละ 5-6 บา ท นอกฤดูกิโลละ 20-25 บา ท โดยคุณนิยมจะนำไผ่มาวางขๅยหน้าสวน เนื่องจากปลูกไผ่ใกล้ถนน ทำให้ผู้บริโภคที่ซื้อไผ่จากคุณนิยม ได้ไผ่ที่สด อร่อย แน่นอน

การเตรียมความพร้อมต้นไผ่ เพื่อกระตุ้นให้สามารถออกหน่อได้ตลอดทั้งปี : ประมาณกลางเดือนมกราคมคุณนิยมจะรดน้ำไผ่ โดยรดติดต่อกันประมาณ 3 วันเพื่อบำรุงไผ่ หลังจากนั้นจะนำปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยคอกมาใส่ให้รอบโคน จากนั้นรดน้ำต่อไปอีกประมาณ 1 เดือน ไผ่จะแ ต กหน่อออกมา ซึ่งจะสามารถเก็บขๅยได้ประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งในช่วงนี้จะสามารถขๅยได้ในราคากิโลกรัมละ 20 -25 บา ท (ฤดูกาลปกติ ขๅยได้ราคากิโลกรัมละ 5-7 บา ท)

เทคนิคการปลูกไผ่ให้ได้ราคาดีของคุณนิยม คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ไผ่ธรรมชาติและไผ่จากสวนอื่นยังไม่ออกหน่อ คุณนิยมจึงบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ ทำให้ขายไผ่ได้ราคาดี

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.rakbankerd.com

เรียบเรียงโดย : เกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box