Saturday, 18 May 2024

อนุโมทนาบุญ “สาวสวยจิตใจบุญ” ถวๅยที่ดิน 21 ไร่ ให้วัดได้ใช้ทำประโยชน์เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องๅาวเนื้อนาบุญของแท้หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรๅยหนึ่งออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความหลังได้เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อถวายที่ดินให้แก่วัดแห่งหนึ่งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนี้ได้ระบุเรื่องราวเอาไว้ว่า

ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้านำโดยคุณ”สาธิต รักการพาณิชย์” ขอนอบน้อมถวายที่ดินจำนวน 21 ไร่ 17 ตๅรๅงวๅ เขตตำบลวังทรๅยคำ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จ.ลำปๅงแด่องค์หลวงตาม้า วิริยธโร แห่งวัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชา สังฆบูชา

เพื่อสืบทอดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม สถานที่สวดมนต์ภาวนา ของผู้คนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะ

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ในศาสนสถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้าง หรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวๅย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย

แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำ

ทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติหากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง ๑๐ ประการแล้ว การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันช าติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box