Sunday, 3 March 2024

หลวงตาบอกว่าทำบุญร้อยวัด ไม่เท่าการดูแลพ่อแม่แค่สองคน

พ่อและแม่เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชี วิ ตของมนุษย์แต่ละคน ทั้งสองคือผู้ให้กำเนิด ผู้เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่ยังเป็นทารกแบเบาะด้วยความเหนื่อยยากลำบาก จนเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีงา นมีการและครอบครัวเป็นของตนเองด้วยเพราะพ่อแม่มีความสำคัญต่อมนุษย์ถึงเพียงนี้ มนุษย์ทุกคนจึงควรทำดีและแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาของตน ความกตัญญูและการทำดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นหน้าที่ที่สูงส่งและสำคัญ ดังสุภาษิตที่ว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

เคยมีคนบอกว่า พระอรหันต์องค์แรกของเรา คือพ่อและแม่ ก่อนที่คุณจะไปไหว้พระที่วัด คุณไหว้ท่านรึยัง พรจากพ่อแม่นั้น ศั กดิ์ สิท ธิ์ มาก ทำเถอะแล้วชี วิ ตคุณดีขึ้นมาก หลายคนคงเคยได้ยินคำสอนนี้กันมาบ้างแล้วที่บอกว่า ทำบุญตักบาตรร้อยครั้ง ไม่เท่าการทำบุญกับพ่อแม่แค่ครั้งเดียว

เพราะอะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เพราะการทำบุญกับพ่อแม่คือการทำบุญกับพระที่มีพระคุณสูงสุดของเรานั่นเอง “พ่อแม่” คือผู้มีพระคุณสูงสุดเพราะหากไม่มีท่านเราก็ไร้ตัวตนบนโลกใบนี้ เมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ ลูกจึงควรมีคุณธร รมต่อท่าน

คุณธร รมของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณท่าน เวลาทำบุญส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการตักบาตรเท่านั้น คุณในบางครั้งอาจลืมนึกไปว่าทุกคนนั้นก็ล้วนมีพระในบ้าน ซึ่งภายในบ้านในที่นี้ก็หมายความว่า พ่อ กับแม่

หรือคนที่มีบุญคุณเลี้ยงดูเรามา ดังนั้นแล้ว การทำบุญกับบุพการีที่เลี้ยงเรามานั้น จึงได้บุญกุ ศ ลสูงสุดนั่นเอง บางคนทำบุญทำทานด้วยเ งิ นมากมายบริจาคบ้าน รถ ทอง สิ่งของมากมายก็ไม่เท่าการเลี้ยงดูให้อาหา ร พ่อแม่ ให้คนอื่นตั้งมากมาย

ก็ไม่เท่าการซื้อข้าวให้พ่อแม่กินเพียงครั้งเดียว แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงไหน ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา

ทำบุญมามากมาย แต่ทำไมชี วิ ตไม่ดีขึ้นเลย บางคนทำบุญมากมาย แต่ไม่เคยหยิบยื่นอะไรให้พ่อแม่เลย ข้าวสักจานไม่เคยตักให้ท่านทาน อาหา ร สักอย่างไม่เคยทำให้ท่านกิน

อย่างนี้แล้วบุญกุ ศ ลจะเกิดได้อย่างไร พระในบ้านคือสิ่ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ พร ศั กดิ์ สิท ธิ์ ที่ดีที่ประประเสริ ฐที่สุดคือพรที่กล่าวออ กจากปากท่าน

ฉะนั้นหากอยากทำบุญอยากได้บุญอยากขอพรให้ชี วิ ตเป็นไปตามที่หวัง ไม่จำเป็นต้องไปสรรหาสิ่ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ ที่ไหนเริ่มจากการทำบุญกับบุพกาารีของท่านก่อนเพราะท่านคือผู้มีพระคุณ พรของท่านย่อม ศั กดิ์ สิท ธิ์ กว่าพรใด เมื่อดูแลท่านเพรียบพร้อมสมบูรณ์แล้วจึงค่อยไปทำบุญที่อื่น หากลูกหลานคนไหนที่ไม่ค่อยได้ดูแลท่านเลย อยากให้ตระหนักถึงจุดนี้ จุดที่ท่านยังอยู่กับคุณ

ขอให้ดูแลท่านและทำบุญกับพระในบ้านก่อน อย่ามัวแต่แส วงหาพรวิเศษ วัตถุนิยมจากที่อื่นใด

เพราะไม่มีประโยชน์อะไรหากลืมทำบุญกับพระในบ้าน วิธีทำบุญกับพ่อแม่ พระในบ้าน ดูแลปรนนิบัติท่าน ทำอาหา ร ให้ท่านกินเพรียบพร้อมสมบูรณ์ หลายคนทำกับข้าวไปวัด แต่ไม่เหลือ กับข้าวไว้ให้พ่อ กับแม่กินเลย พระท่านว่านอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังจะได้บ า ปอีกด้วย ก่อนจะเอาอาหา ร ไป ทำ บุ ญ ที่วัดพระท่านสอนว่าให้แบ่งกับข้าว ไว้ให้พอ

กินกับคนในบ้านก่อน ค่อยแบ่งมาทำบุญ อย่างนี้สิถึงจะได้บุญ ซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นหรือที่ท่านชอบให้ท่านตามกำลังของคุณ วิธีนี้นอกจากจะได้บุญแล้ว

พ่อแม่ย่อมอวยพรให้คุณอีกด้วย อยากได้อะไร ประสบความสำเร็จแบบไหนให้ขอพรท่านเลย พรจากปากพ่อแม่ ศั กดิ์ สิท ธิ์ มาก ถ้าไม่เชื่อต้องลองทำดู แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในชี วิ ตในทิศทางที่ดีขึ้น

ในการอุทิศ บุญแผ่เมตตาทุกครั้ง ให้อุทิศ บุญหรือเชื่อมบุญส่งให้พ่อ กับแม่ก่อน พรจากพ่อแม่ ศั กดิ์ สิท ธิ์ มาก จะยิ่งมีพลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะอย่างนี้ในการอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้ง พระท่านจึงให้อุทิศ บุญหรือเชื่อมบุญ ส่งให้พ่อ กับแม่ก่อนด้วยบทอุทิศ บุญที่ว่า

“อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร”

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข ดูแลท่านอย่างดีพร้อมสมบูรณ์ทุกวันแล้ว จึงค่อยไปบูชาสิ่ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ อื่น ๆ หากไม่บูชาพ่อแม่

ไม่ตอบแทนพระคุณและทำสิ่งที่ไม่ดีกับท่านทั้งกาย วาจา ใจ บอกได้คำเดียวว่า ต่อให้พบสิ่ง ศั กดิ์ สิท ธิ์ ที่สุดตรงหน้าก็ ยา กที่จะได้

เมื่อท่านยังมีชี วิ ตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงา นของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อยามท่านชรา ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย

เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดงา นสาปนะกิจให้ท่าน และทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแล บัณ ฑิ ตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

สำหรับท่านที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้สร้างบุญ อุทิศให้กับท่าน ให้เจาะจงระบุชื่อท่านด้วยรวมถึงพ่อแม่ในอดีตชาติที่เราไม่รู้ว่าเป็นท่านใดบ้าง

ให้กล่าวรวมๆ ไปว่า และพ่อแม่ บ ร รพ บุรุษในทุก ภพชาติ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า ใครได้ทำ และทำบ่อยๆ จะเปิดทางบุญทั้งหมด ปิดก ร ร ม ไม่ดีหนุน ให้บุญนั้นส่งผล เต็มที่

สุดท้ายนี้ อยากให้ทุกๆท่านรัก และดูแลพ่อและแม่ของเราให้มากๆ เพราะเรามีท่านแค่คนเดียว ถ้าหากเราทิ้งท่าน มันมันอาจจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีกเลย

ขอบคุณข้อมูล : สอนทำบุญ ทำใจให้สุข

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box