Sunday, 3 March 2024

นักธุรกิจใหญ่ ยกที่ดิน 100 ไร่ ถวายให้วัด มูลค่ากว่า 30 ล้าน

วัด เป็น พุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจใน การกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็น การสร้าง พุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับ การพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้ง การปฏิบัติธรร มต ามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระ พุทธศาสนา

การถวายที่ดินไว้ในบวร พุทธศาสนานั้น เป็น การทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด…ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ย ามหลับบุญก็เกิด

นักธุรกิจ ฉลองวันเกิดด้วย การทำบุญ ถวายที่ดินให้แก่วัดกว่า 100 ไร่ เป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านบ าท พร้อมทั้ง งา น สดอีก 1 แสนบ าท โดย คุณบุญรวม พร้อมด้วย คุณปานฉาย เอี่ยมเมือง และ คุณกฤษฎา เอี่ยมเมือง เจ้าของธุรกิจอสังห าริมทรัพย์บ้านและที่ดิน

ได้ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 68 ปี นิมนต์พระสงฆ์จากวัดห้วยทรายใต้ 9 รูป โดยหลวงพ่อห่วย ฉันภัตราห ารและสวดเจริญพระ พุทธมนต์ หลังจากนั้น ได้ถวายเอกสารหลักฐานที่ดินที่บริเวณบ้านหนองพลับ อ.หัวหิน จำนวน 100 ไร่ มูลค่า 30 ล้านบ าท ให้กับวัดห้วยทรายใต้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ปฎิบัติธรร ม

นอกจากนี้ ยังถวายงา นสด 1 ล้านบ าทเพื่อเป็น การปลูกสร้างถารวัตถุนำล่อง พร้อมทั้งมอบทุน การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบ าลบ้านสมอโพรง บ่อฝ้าย อีก 20 ทุน

คุณบุญรวม เอี่ยมเมือง กล่าวว่า เดิมทีเป็นคน ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี มาอยู่หัวหินในปี 2522 ทำไร่สับปะรดส่งโรงงา นสับปะรดกระป๋องจนมีฐานะ

คุณบุญรวม กล่าวต่อว่า วันนี้อายุ 68 ปีจึงได้ทำบุญวันเกิดและมอบที่ดินมูลค่า 30 ล้านบ าทให้กับวัดห้วยทรายใต้ชะอำ เป็นการคืนผลกำไรที่ได้มาจากแผ่นดินของชาติคืนให้กับสังคม สร้างบุญสร้างกุศล

อานิสงส์ใน การซื้อที่ดินถวายวัด ส่งผลให้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามด้วยเพราะอานิสงส์แห่ง การถวายที่ดินให้แก่ พุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกิดภพชาติใดก็จะมีที่ดินเป็นของตัวเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้อง การของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอย าก เมื่อจากโลกนี้ไปแล้วจะมีวิมานที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล แก้กรร มให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และขอร่วมอนุโมทนาบุญ ที่ได้ทำต ามความตั้งใจ ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล : siamstreet.c0m

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box