Friday, 1 December 2023

มหาบุญใหญ่ หอบเงิน 2 ล้าน ไ ถ่ชี วิ ตวัว 106 ตัว

เคยสงสัยกันไหมครับว่า เหตุใดการไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือจึงเป็นกุ ศลใหญ่ การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้ร อ ดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุ ศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน

และวันนี้เองมีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhanที่ได้โพสต์เงินปึกใหญ่ก้อนโต จำนวนกว่า 2 ล้านบ าท ที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไ ถ่ชี วิ ตวัวจำนวนกว่า 106 ตัว เป็นปฐมฤกษ์ ในโครงการ “ปิดโรงเปิดคอกอภัยทาน” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส มหากุ ศลครั้งนี้จะระบือทั่วสามแดนโลกธาตุมหาโมทนากับทุ กท่าน ทุกคณะ ทุ กสายบุญพรใดที่ประเสริฐจงบังเกิดกับทุ กท่าน จนกว่าจะเข้าสู่แดนพระนิพพานเทอญ” จากนั้นเธอก็โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงินว่า “มหาบุญใหญ่ไ ถ่ชี วิ ตโค 106 ตัว สำเร็จดีงาม โครงการปิดโรงเปิดคอกอภั ยทานฌานรโต วันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส ได้นำปัจจัยที่สาธุชนร่วมบุญมาไปไ ถ่ชี วิ ตวัว ทั้ง 106 ตัว  รวมเป็นเงิ น 2,339,500 บ าท (รวมรถขนหญ้า)

นับได้ว่า…เป็นปฐมฤกษ์ที่งดงามของ “คอกอภัยทานฌานรโต” เป็นมหาบุญมหาบารมีที่สำเร็จอย่างน่าอัศจจรย์ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจัยสมทบเข้ามา แบบรวดเร็ว และมหาศาลกว่า 3 ล้าน โดยสรุปมีค่าใช้จ่ายดังนี้…ค่าวัว 106 ตัว = 2,039,500 ค่ารถบรรทุกหญ้า = 300,000 ค่าทำโรงวัวคอกอภัยทาน = 1,000,000 ค่าหญ้า/หัวอาหารวันละ = 6,000 การไ ถ่ชี วิ ตมากมายขนาดนี้นับว่าเกิดขึ้นได้ย ากแต่ทุกอย่างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคณะสายบุญต่างๆโดยมี “คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส” และ “คณะไพบูลย์พูนสุข” พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มาร่แล้วเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่า เหตุใดการ ไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือจึงเป็นกุ ศลใหญ่

การช่วยเหลือคนหรือสัตว์ให้ร อ ดไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุ ศลที่ดีงามทั้งสิ้น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสัตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน วมด้วยช่วยกันให้มหาบุญใหญ่ในครั้หลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้ายพวกมันไป เห็นแล้วน่าสงสารจับใจ เมื่อจิตใจเศร้ าหมองโอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องย าก ดังนั้น การไ ถ่ชี วิ ตโค-กระบือจึงหมายถึงช่วยให้สัตว์ในอบายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าชื่อ……….สกุล……….เกิดวันที่……….เดือน……….พ.ศ………..อายุ……….

ขออธิษฐานจิตบูชา ขอกุ ศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมให้ทานชี วิ ตสัตว์ กราบถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบัน และทุ กพระองค์ในอนาคต กราบถวายแด่คุณพระธรรมคำสั่งสอนที่ตรัสไว้ดีแล้ว กราบถวายแด่องค์พระศรีอริยะเมตตรัย และพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกพระองค์ ถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่เทพพรหมเทวา ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ คุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกท่าน คุณพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระอินทร์ พระพรหม พระยายมราช ท้าวจตุโลกบ าลทุ กพระองค์ทุ กท่าน พระยานาคราชทั่วทุ กแดน มาเป็นทิพย์พยานงนี้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ใจ

วันนี้ข้าพเจ้าตั้งจิตเป็นมหากุ ศลในการปลดปล่อยชี วิ ตสัตว์เป็นทาน คือปล่อย…. จำนวนรวม……ตัว

ปล่อยเพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุ ศลให้แก่ศัตรูและเจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้าก ร ร มนายเ ว ร จงนำเอาสรรพทุ กข์ สรรพโศ ก สรรพโ ร ค สรรพภั ยสรรพเคร าะห์ ออกไปจากตัวข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอทุกพระองค์ทุกท่านโปรดเมตตา มาเป็นสักขีพยาน รับทราบกุ ศลเจตนาของข้าพเจ้า ขอทุ กพระองค์จงอนุโมทนาสาธุการ ในกุ ศลผลบุญที่หมู่ข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำแล้ว และจะทำต่อไป ขอโปรดคุ้มครองชี วิ ตสัตว์ทั้งหลายนี้ ให้ปลอดภั ยจนสิ้ นอายุขั ย ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถูกปล ดปล่ อยนี้ จงเป็นอิสรภาพสู่ผืนดิน สู่ผืนน้ำ สู่ท้องฟ้านภากาศ สู่สถานที่ที่ควรจะอยู่ และรั กษาตนให้พ้ นจากทุ กข์ภั ยทั้งปวงเถิด

ขออานิสงส์ผลบุญกุ ศลในครั้งนี้ จงสะเด าะเคร าะห์ร้ า ยของข้าพเจ้า (เอ่ยชื่อ……….นามสกุล……….) ให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่บัตินี้เป็นต้นไป จงหมดเคร าะห์ หม ดโศ ก หมดโร ค หมดภั ยปราศจากบ าปเว รใดๆ มาแผ้วพาน ให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล

ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มีอายุยืนยาว ได้พระพบพระพุทธศาสนาและพบวิปัสสนากร รมฐาน ทุ กชาติทุ กภพ จนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

 

 

 

Facebook Comments Box