Saturday, 2 March 2024

เศรษฐินี กทม.ใช้เงิ น 85ล้ า น สร้างวัดมอบเป็นสมบัติพุทธศาสนา

คุณหญิงชาวกรุงเทพฯ เเละครอบครัว ใช้เ งิ นส่วนตัว 85 ล้านบาท ซื้อที่ดินใน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สร้างวัดจ นเเล้วเสร็จ เข้ารับตราตั้ง ในชื่อ ‘วัดหทัยนเรศวร์’ มอบให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป

คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 125 ถ.ชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้เข้ารับใบเเต่งตั้งวัดหทัยนเรศวร์ จากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมปัญญาภร เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นผู้มอบเเละมอบตราตั้งให้ พระมานะ ฐานธัมโม อายุ 38 ปี พรรษา 13 สังกัด วัดราษฎร์บูรณะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นเจ้าอาวาส สำหรับ วัดหทัยนเรศวร์ (มหานิกาย) มีพระภิกษุจำวัดรวม 6 รูป คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ เเละครอบครัวได้มีศรัทธาสร้างวัด

สำหรับ วัดหทัยนเรศวร์ (มหานิกาย) มีพระภิกษุจำวัดรวม 6 รูป คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ และครอบครัวได้มีศรัทธาสร้างวัด โดยจัดซื้อที่ดิน 1 แปลงเนื้อที่ 26 ไร่ 38 ตารางวา ณ บ้านพุมะเดื่อ หมู่ 5 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จ.ราชบุรี และได้ขออนุญาต สำนักพุทธศาสนา สร้างวัด โดยใช้เ งิ นส่วนตัวและครอบครัวจำนวน 85 ล้านบาท ในการสร้างวัดครั้งนี้ ใช้เวลาการก่อสร้าง 5 ปี จ นสำเร็จ มอบให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป

ชาวพุทธได้ทราบถึงบูญบารมีแบบอย่างอันประเสริ ฐเลิศล้ำอย่างนี้ จึงนิยมสร้างวัด ในประเทศไทยจึงมีวัดวาอารามมากมาย เป็นที่เชิดชูหน้าตาของชาติ จูงใจให้ชาวต่างชาติอยากไปเที่ยวเมืองไทย

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box