Sunday, 3 March 2024

อนุโมทนาบุญ โรเ บิ ร์ ต ตัวจากไปความดียังอยู่ เคยร่วมสร้างถนนขึ้นวัดป่าภูผ าสูง จังหวัดนครราชสีมา

เราคงเคยได้ยิน นรชาติ ติวางว าย มล ายสิ้ น ทั้งอินทรีย์ สถิตทั่ว แต่ชั่ ว ดี ประดับไว้ ใน โล กา ดั่งเช่นเรื่องราวของโรเ บิ ร์ ต ที่เคยทำความดีไว้จากไปความดียังอยู่ เคยร่วมสร้างถนนขึ้นวัดป่าภูผ าสูง จังหวัดนครราชสีมา

โรเ บิ ร์ ตไม่ได้เรียนหนังสือ ทำงา นเป็นกระเป๋ารถสองเเถว พาชีวิ ตตัวเองสู่โรงลิเก ก่อนก้าวขึ้นไปเป็นตลกคาเ ฟ่ วันนี้เขากลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในชื่อ “โรเ บิ ร์ ต ” ดาวตลกที่เรียกเสียงหัวเราะได้ไม่เป็นสองรองใคร ชีวิ ตวั ยเล็กของโรเบิร์ตค่อนข้างลำบ าก ฐานะย ากจน อาศัยอยู่กับคุณย ายที่มีอาชี พเป็นหมอนวดแผนไทย และน้องสาวในชุมช น ย่ านบางเ ข นไม่ได้เรียนหนังสือและว นเวียนอยู่กับแหล่งอบ า ยมุ ขมาตั้งแต่เ ย า ว์วั ย

โรเบิร์ตไม่ได้จำกั ดอยู่เพียงแค่หน้าจอหรือเวทีตลกเท่านั้น เขายังได้รับโอกาสจาก ถั่วแ ร ะ เชิญยิ้ม ให้ไปร่วมเป็นวิทย ากรถ่ายทอดความผิ ดพ ล า ดในอดี ตให้กับเ ย า วช นรับฟังตามสถานศึกษ าต่างๆ ด้วย

เพจวัดป่าภูผ าสูง ได้โพสต์ถึง “โรเ บิ ร์ ต ” ที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยร่วมสร้าง ทำถนน ขึ้นมาบนที่วัดป่าภูผ าสูง จังหวัดนครราชสีมา มีสิ่งที่ดีคือบุญติดตัว  วัดป่าภูผ าสูงโพสต์ถึงโรเ บิ ร์ ต ผู้ร่วมสร้างถนน Buddha road กับเรา ชาวภูผ าสูง จะจดจำเขาไว้ตลอดไป

สำหรับวัดป่าภูผ าสูง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมก ร ร มฐานสาย ท่านอาจ ารย์มั่น ภูริทั ตโ ต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมช าติแห่งขุนเขา ตั้งอยู่ที่ ต. มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ซึ่งที่นี้ได้รับการกล่าวข า นว่ามีกระร อ กขาวฝูงใหญ่ที่สุดในโลก  เป็นทั้งศ าสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวในเวลาเดียวกัน ตั้งอยู่บนเขาที่เงียบส ง บ  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันอยู่ประจำ แต่ต้องสำรวมกิริยา และแต่งกายให้เหมาะสม

นอกจากได้กราบไหว้และชมความงามภายในวัดแล้ว ยังมีความงดงามตระการต าของธรรมช าติ อันอุดมสมบูรณ์ด้วยวัดตั้งอยู่กลางยอดเขาสูง บริเวณโดยรอบยังสามารถเดินลั ดเ ล า ะชมบริเวณจุดชมวิวหน้าผ าได้ด้วยมองวิวทิวทัศน์ได้อย่ างสวยงาม

“ทำตัว” ให้มีคุณค่ากับ “เวลา” ที่เหลืออยู่ อ ด ท นสู้ “โชคช ะตา” อย่ าท้ อถ อย หัด “เดินหน้า” ไม่ใช่มัวแต่ “รอคอย” จะ “ดีมาก” หรือ “ดีน้อย” ก็ขึ้นอยู่กับ “ตัวคุณ”

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box