Saturday, 2 March 2024

วัดเพื่อคนย าก รับจัดง านให้ฟ รี โ ล งฟ รี พระส ว ดฟ รี ไม่ขอรับปัจจัยจ ากญาติโยม

ถู ก ย กให้เป็นวัดดีเด่ นที่ไม่มีธุรกิจเเ อ บเเ ฝ ง เเละทำสิ่งดีๆ ให้กับคนในท้ อ งที่อย่างสม่ำเสมอโ ด ยเเท้จริ ง  สำหรับวัดป่าหนองใ ห ญ่ วัดเพื่อคนย า ก รับจัดงา นให้ฟ รี โ ล งฟ รี พระส วดฟ รี ไม่ขอรับปัจจั ยจากญาติโยม เรื่องราวที่เรานำมาฝากเพื่ อ น ๆ วันนี้

เป็นเรื่ อ งราวดี ๆ ของวัดเเห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดเพื่อคนย า กรับจัดงา นให้ฟ รี โ ล งฟ รี พระก็สวดฟ รี ไม่ขอรับปัจจั ยจากญาติโยม สำหรับมนุษย์เรานั้น การจะมีชี วิ ตอยู่ในโ ล กนี้ มิได้อยู่โดยลำพังเพียงคนเดียว ย่อมมีพ่อเเม่ พี่น้ อ ง ญาติ มิตร สหาย ข้าท าส บริวาร เเละบุตรภรรยา สามีด้วยกันทั้งนั้น การที่เราจะอยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นด้วยความสุข เเละเป็นที่รั กของคนเหล่านั้น นอกจากจะต้องเป็นคนดี มีเมตตากรุณา มีสัมมาคารวะต่อผู้ที่ควรคารวะ พูดวาจาอ่ อ นหวานเเล้ว

ยังต้องอๅศัยควๅมมีใจเอื้ อเฟื้ อเผื่ อเเผ่ อุดหนุน ช่ วยเหลื อ จุ นเจือกันเป็นเครื่องผูกใจคนเหล่ๅนั้นด้วย เหมือนกับ วัดป่ๅหน อ งใ ห ญ่  ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ที่ควรยกย่อง โดยวัดป่าหน อ งใ ห ญ่ มีใจเอื้ อเฟื้ อมอบโลงให้เเก่ผู้รายได้น้ อ ย หรือย า กจนไม่มีเงิ น

โดยญาติพี่น้อง ท่านใดที่ไม่มีโ ล ง หรือไม่มีเงิ นสำหรับจัดงา น สามารถมาขอความช่วยเหลือได้ ที่วัดป่าหน อ งใ ห ญ่ มีโ ล งให้ฟ รี พระก็สวดฟ รี โดยไม่ขอรับปัจจั ย ท่านใดที่ไม่มีเงิ นจะจัดงา น สามารถมารับได้ที่วัดป่าหน อ งใ ห ญ่ได้ หลังจากเ รื่ อ งราวดังกล่าว กลายเป็นที่ได้รับความส นใ จ ก็มีหลายคนเข้ามาเเสดงความชื่นชมวัดดั งกล่าวกันอย่างเป็นจำน ว นมาก โดยวัดป่าหน อ งใ ห ญ่

ถูกยกให้เป็นวัดดีเด่ นที่ไม่มีธุรกิจเเ อ บเเ ฝ ง เเละทำสิ่งดีๆ ให้กับคนในท้ อ งที่อย่างสม่ำเสมอโ ด ยเเท้จริ ง

วันที่ชี วิ ตไม่ข าดทุน คือ วันที่ได้ทำบุญและให้อ ภั ย วันที่ชิวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี อุโมทนาสาธู

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box