Sunday, 3 March 2024

ทำบุญครั้งใหญ่ เจ๊สุ อดีตนายทุ นเงิ น กู้ คืนโฉนดที่ดินให้ลูกห นี้ 15 ราย

ขอชื่นชมเจ้าห นี้ใจบุญ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีผู้สื่อข่าวรายงา นว่า นายณพล ใบเ งิ น ทนายความของ น.ส.สุพิชญ์ฌา อภิชัจฐ์โภคิน หรือ เจ๊สุ อดีตนายทุ นเงิ นกู้ น อกระบบ ได้ส่งมอบคืนโฉนดที่ดินแก่ลูกห นี้ 15 ราย โดยในจำนวนนี้มีบางคนค้ างชำระห นี้น านถึง 10 ปี บางรายจ่ายแต่เ งิ นต้น บางร ายไม่เคยใช้ห นี้แม้แต่บ าทเดียว บางร ายป่ว ย จึงไม่สามารถหาเ งิ นมาใช้ห นี้คืนได้

โดย นายปัน ศรีวรสาร อายุ 87 ปี ลูกห นี้ของเจ๊สุ เปิดเผยว่า ตนกู้เงิ นเจ๊สุมาเมื่อปี 2554 จำนวน 2.5 แสนบา ท แต่ไม่เคยใช้ห นี้เลยแม้แต่บา ทเดียว เพราะหาเ งิ นมาใช้ไม่ได้ ต่อมามีทนายความมาสอบถาม เห็นสภาพความเป็นอยู่แล้วค าดว่าตนคงไม่มีทางหาเ งิ นมาจ่ายได้ เจ๊สุจึงตั ดสินใจยกห นี้ทั้งหม ด

ขณะที่ นายมนัส เสริมศักดิ์ศรี ลูกห นี้อีกคน เล่ าว่า ตนกู้เงิ นไปจำนวน 2 แสนบา ท ส่งไปได้เพียง 1 แสนบา ท จำเป็นต้องหยุ ดชำ ร ะ เพราะแม่ล้ มป่ ว ย ตนจึงเข้าไปพูดคุยกับเจ๊สุ เจรจาประนอมห นี้ แต่เมื่อเจ๊สุทราบถึงภา ร ะที่ตนแบ กรับไว้ จึงย กห นี้ส่วนที่เหลือให้ทั้งหม ด ตนไม่คิดว่าเจ๊สุจะมีเมตตามากมายขนาดนี้

ด้าน เจ๊สุ เปิดเผยว่า ตนรู้สึกส งสารในช ะตา ก ร รมของลูกห นี้ 15 ราย เนื่องจากล้วนมีปั ญห าด้านการเกษตร และความเจ็ บป่ว ยของคนในครอบครัว ประกอบกับที่ตนสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม แล้วพบว่าการช่วยเหลื อเพื่อนมนุษย์ในย าม ต กทุ กข์ได้ย ากเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ตนจึงยกห นี้ที่รวม ๆ กันแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบา ท ให้แก่ลูกห นี้ทั้งหมด

การผู้ให้ ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่น ผู้ให้ย่อมมีความสง่างาม มีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้  แค่นี้ก็สุขใจพอแล้ว

ที่มา : MGR Online อีสานบ้านเฮา

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box