Saturday, 18 May 2024

อนุโมทนาบุญ “บ๊วย เชษฐวุฒิ” บวชพระก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ มุ่งหน้าศึกษาพระธรรม

“บ๊วย เชษฐวุฒิ” เผยใบขอบรรพชาอุปสมบท เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

“บ๊วย เชษฐวุฒิ” เผยใบขอบรรพชาอุปสมบท / บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ พิธีกรคนดัง ที่ปวารณาตนว่าจะถือศีล 5 ตลอดชี วิ ต เพื่อถวายเป็นบุญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ ล่าสุดได้โพสต์ข้อความผ่านไอจี buay_watcharakhun ว่า “เตรียมตัว” พร้อมทั้งรูปใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ หลังมีจังหวะและโอกาสดีว่างจากการทำง านตามความตั้งใจ

โดยเนื้อหาใน ใบขอสมัครบรรพชาอุปสมบท ระบุว่า เขียนที่ วัดป่าศรีถาวรนิมิต วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ข้าพเจ้า นายเชษฐวุฒิ นามสกุล วัชรคุณ มีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก ใน พระครูปิยสีลคุณ พระอุปัชฌย์ และขอสังกัดอยู่ในวัด วัดป่าศรีถาวรนิมิต ซึ่งมี พระครูปิยสีลคุณ เป็นเจ้าอาวาส

โดยขอถวายคำปฏิญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า ข้าพเจ้ามีคุณลักษณะควรแก่การบรรพชาอุปสมทบท และไม่มีลักษณะของคนต้องห้ามบรรพชาอุปสมบท ดังแจ้งตามรายการคุณสมบัติของจ้าพเจ้าแนบท้ายในใบสมัครนี้

ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอปฏิญญาว่า เมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพนับถือ เชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ และจะประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัย ระเบียบแบบแผนของวัดและคณะสงฆ์ตลอดไป ถ้าข้าพเจ้าละเมิดข้อปฏิญญาดังกล่าวข้างตัน ข้าพเจ้ายอมรับโทษตามควรแก่ความผิดทุกประการ

ขอได้โปรดอนุเคราะห์ให้ข้าพเจ้าได้บรรพชอุปสมบทในพระพุทธศาสนาด้วยเทอญ

(ลงชื่อ) เชษฐวุฒิ วัชรคุณ ผู้สมัครขอบรรพชาอุปสมบท ได้รับฉายา จิรวฑฺฒโน แปลว่า ผู้เจริญยั่งยืน

แอดมินขออนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยคะ ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ชี วิ ตมีแต่ความเจริญๆคะ

เรียบเรียงโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box