Friday, 1 March 2024

“เเอมป์ พีรวัศ” ไ ม่ยอมอยู่เ ฉ ย หันมาขั บเเกร็บส่ งอาห ารชั่ วคราว หาเงิ นเลี้ ย งครอบครัว

เจ้าตัวเล่าในร ายการ เพื่อนเป็นนั ก บิ น ช่วงนี้ก็บิ นไม่ได้เลยเหมือนกัน เพื่อนเขิ นอ าย มาชวนเลยไปขับเเกร็บด้วยกันเป็นเพื่อนที่ผมตั ดสินใ จไปขับเเกร็บ เพราะอย ากหาทุ นเสริ ม เเละเพื่อนผมก็ไปขับด้วย เข าก็สมัครให้ผม ตอนนี้ผมรู้สึ กสนุกเเละได้ทุ นด้วย

ผมได้รู้จักร้ านอาห ารอร่อยๆเยอะขึ้น ได้มิตรเพิ่ มขึ้น ได้รู้จักคนเพิ่ มขึ้น ที่ผ่านมาผมคิดเ ส ม อว่าวันนึงเราอาจจะไม่มีงา นเลยถ้าถามว่าผมจะยึ ด ขั บเเกร็บเป็นอาชีพไหม ก็ดีนะครับ ผมได้ค่ าน ม ค่ าข้าวผมต้องเลี้ ย งหลายชี วิ ต มาทำเเบบนี้ก็ได้ทุ นเรื่ อ ยๆ

มีข้าวกิน ได้เห็นน้ำใจต ามท้ อ งถนน พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ ชื่ อเ ล่ น เเอมป์ ชื่อเกิ ด โส ภ ณ พั ศ วิโ ร จน์เเสงประที ปเป็นนั กเเสดงน ายเเบบพีธีกรเเละผู้ประก าศข่ าวปัจจุบัน เริ่มเข้าสู่ว งการบันเทิ ง ได้รับร างวัลตำเเหน่งชนะเ ลิ ศจ ากเ วที

การประก ว ด ดั ช ชี่ บอยเเอนด์เกิร์ล 2003 เมื่อในปี 2546 ปัจจุบันเขาได้ลงน ามสั ญ ญ าในฐานะนักเเสดงสั ง กั ดสถานีช่ อ งเ จ็ ด

ปลื้มใจจริงๆ  เเอมป์ พีรวั ศ ไ ม่ยอมอยู่เ ฉ ย หันมาขั บเเกร็บส่ งอาห ารชั่ วคราว

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box