Friday, 1 March 2024

เปลี่ยนสิทธิบัตรทอง ย้าย โรงพยาบาล ผ่าน Line Official Account สปสช.

โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) ผ่านทางไลน์ สปสช. จะต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

ขั้นตอนการเปลี่ยนหน่วยบริการ หรือย้ายสิทธิ ผ่านทางไลน์ สปสช.

1 ระบุเลขประจำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

2 ระบุข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

3 กำหนดรหัสผ่านจำนวน 6 หลัก

4 กรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับรหัส OTP

5 กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ

6 เลือกเมนู “ตรง” เมื่อที่อยู่ปัจจุบันที่ท่านพักอาศัยตรงกับบัตรประชาชน

7 ยืนยันตัวตนด้วยการถ่ายรูป 2 ครั้ง

8 เลือกหน่วยบริการแห่งใหม่ได้ตามรายการที่ปรากฏ พร้อมกด “เลือก” เพื่อเลือกหน่วยบริการแห่งใหม่

9 ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบถึงขั้นตอนการอนุมัติเอกสาร ก่อนเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการประจำแห่งใหม่

ขั้นตอน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จำนวน แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน สปสช.1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Facebook Comments

Facebook Comments Box