Sunday, 3 March 2024

ทำสมาธิ ทุกวันชี วิ ตดีขึ้นอย่างอั ศจรรย์

นั่งสมาธิติดต่อกันทุกวัน ชี วิ ตจักดี มีสิริมงคล ทำทั้งปีชี วิ ตจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่ อ

หามุมสงบ หลบเเสง เเละสิ่งวุ่นวายสักนิด จิตไม่สนใจเสี ยงอื่นใดที่เข้าหูเเต่มีสติ

กรองได้ว่าเสี ยงนี้ยังไม่สำคัญไม่เร่ งด่ว น หรือสำคัญทันทีเช่น เสี ยงตะโกนต่างๆ

หลับต าเบ าๆ ไม่บี บกดหนังตานั่งท่าใดก็ได้ที่สบายช่วยนั่งทนจิตนึกถึงปลายจมู ก

จิตอยู่ที่ปลายจมู กอย่าหนีไปที่อื่นยังมีวิธีการวางดว งจิตอีกหลายวิธี ใจนึกถึงคำ

บริก รร ม พุทโธใช้คำอื่นก็ได้บริก รร ม คือ นึกซ้ำๆ อยู่ในใจไม่สนใจเสี ยงอื่นใด

ไม่สนใจความคั นเมื่ อ ยมีสติคือ นึกขึ้นได้ทุกเมื่อ ว่าต้องอยู่เเต่คำบริก รร ม

พุทโธ พุทโธ พุทโธใจ เเว้บคิดถึงเรื่องดีหรือไม่ดีเเผนงา นอะไรก็ต ามเเต่หรือเห็นยั กต์

เห็นตัวเองเห็นภาพอะไรต่อมิอะไร คิดอะไรต่อมิอะไรเป็นตุเป็นตะ ก็ไม่สนใจทั้งนั้นเรา

ต้องฝึกให้มีสติคือนึกขึ้นได้ว่า ไม่เอาอะไรทั้งนั้นจะเอาเเต่การบริก รร ม พุทโธ พุทโธ

พุทโธ จิตเป็นลู กลิ งซน คิดโน่นคิดนี่ วิ่งไปโน่นวิ่งไปนั่นนี่ ดีล่ะ ฉันจะจับเจ้าให้อยู่ด้วย

สติไ ล่ล่าจิตคิดซนยกมาสงบอยู่ที่การบริก รร ม พุทโธ พุทโธ พุทโธ ทำสมาธิทุกวัน

วันละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยนานครั้งละ ๙ นาทีชี วิ ตจักดี มีสิริมงคล ทำทั้งปี

ชี วิ ตจะดีขึ้นอย่ างเหลือเชื่ อเพราะเราทำจริงเเละต่อไปจะชำนาญนั่งได้เกิน ๓๐ นาที

เเละไม่อาศั ยคำบริก รร มใดๆ ชี วิ ตจะดีขึ้นอย่ างอั ศจรรย์

เรียบรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box