Sunday, 3 March 2024

คาถาบูชา “พ่ อ แ ม่” สวดทุกวัน สวดบ่อยๆชี วิ ตพบแต่ความเจริญๆ

04 May 2022
8070

ในโลกใบนี้ ไม่มีใครที่จะมีพระคุณกับเรา ได้เท่าพ่ อ กับแ ม่ ที่เลี้ ยงดูเรามาแล้วล่ะเราไม่ต้องไปหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เพื่อขอพรอะไรหรอ กนะ

แค่เรากราบไหว้พ่ อแ ม่ ผู้เป็นเสมือนพระอรหันต์ในบ้ าน ทุกวัน แค่นั้นก็ดีที่สุดแล้วล่ะ พรที่ได้รับจาก พ่ อแ ม่

คือพรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว บ างคนนั้น มัวแต่เอาเวลาไปกราบไหว้คนอื่น จนลืมกราบไหว้พระอรหันต์ในบ้ านของเรา คนที่รักเราโดยไม่มีข้ อแม้ใดๆ

ให้เราได้แม้กระทั่ง ชี วิ ตของเข า ในตอนที่พวกท่านทั้งสองยังอยู่ อย ากให้ดูแลและรัก พวกท่านให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้

ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณ ได้ทำหน้าที่ ลูกที่ดี เพราะฉะนั้นอ ย่ าคิดได้ในตอนที่มันสายเกินไป

และจงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่า บนโลกนี้ไม่มีใครรักและหวังดี

กับเราได้เท่าพ่อแม่ของเราอีกแล้ว และวันนี้เรามีคาถาบูชาพ่ อแ ม่มาฝาก ทำแล้วชี วิ ตดีขึ้น ลองทำดูนะ

1.อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาต า ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

2.มัยหัง มาต าปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง กราบ 1 ครั้ง

3.อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอ กราบสักการะบูชา อันพระบิดร ม ารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ

ท่าน มีเมตต าการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิ ดลู กมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบ ากขื่นขม ทุ ก ข์ ระทมสักเพียงใด

ท่านไม่เคยหวั่นใหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เ ลี้ ยงมา พระคุณท่ านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน

ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รั ก ษ า อันพระบิดรม ารด าของข้า เทอญ

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ โดยให้เตรียมน้ำโรย

ดอ กมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่า กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิ ดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอใหคุณพ่ อ คุณแ ม่

คุณปู่ คุณย่ า คุณต า คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย หลังจากนั้นราดน้ำรดมือ รดเท้า

10 วิ ธีใช้ห นี้พ่ อแ ม่ โดย หลวงพ่อจรัญ

  1. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลู กหลาน

อ ย่ าคิดไม่ดีกับพ่ อแ ม่เลย ไม่ต้องถึงกับ ฆ่ า หรอ ก แค่คิดว่าพ่ อแ ม่เราไม่ดี

จะทำมาหากินไม่ขึ้น เ จ๊ ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือ ถอนคำพูด ไปขอสมาลาโ ท ษเ สี ย แล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จแน่ มรรคผลเกิ ดแน่ ฯ

  1. ใครที่คุณแ ม่ล่วงลับไปแล้ว

ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน และถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน

แล้วอุทิศส่วนกุศลไป การทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุด ทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ ฯ

  1. บ างคนลืมพ่ อลืมแ ม่

อ ย่ าลืมนะการ เ ถี ย ง พ่อเถียงแม่ไม่ดี ขอบิณฑ บ าต สอนลู กหลานอ ย่ าเถียงพ่ อเถียงแ ม่

อ ย่ าคิดไม่ดีกับพ่ อ กับแ ม่ ไม่อ ย่ างนั้นจะก้าวหน้าได้อ ย่ างไร ก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ ฯ

  1. จงสร้างความดีให้กับตัวเอง

และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตัวเอง ตัวเราพ่อให้หัวใจ แม่ให้น้ำ เ ลื อ ด น้ำ เ ห ลื อ ง อยู่ในตัวแล้ว

จะไปแสวงหาพ่ อที่ไหน จะไปแสวงหาแ ม่ที่ไหน บ างคน รั ง เ กี ย จ แ ม่ ว่าแ ก่เฒ่ าไม่สวยไม่งาม

พอตัวเองแ ก่ก็เลยถูกลู กหลาน รั ง เ กี ย จ จึงเป็นกงก ร ร มกงเกวียนยืดเยื้อ กันต่อไปอีก ฯ

  1. ผู้ใดก็ต าม ที่คุณแ ม่ยังมีชี วิ ตอยู่ ก็ให้กลับไปหาแ ม่

ไปกราบเท้าขอพรจากท่าน จะได้มั่งมีศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่าน

ก็นำเทียนแพไปกราบขออโหสิก ร ร ม ล้างเท้าให้ท่านด้วย เป็นการขอขมาลาโ ท ษ ฯ

  1. คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่ อแ ม่

คนเถียงพ่ อเถี ยงแ ม่เอาดีไม่ได้ คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งก ร ร มฐานร้อยปี ก็ไม่ได้อะไร

ถ้าไม่ขออโหสิก ร ร ม ฯ ขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไม่ดีกับพ่ อแ ม่ คิดไม่ดีกับครูบ าอาจารย์

คิดไม่ดีกับพี่ๆ น้องๆ จะไม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอ กมะลิโรย

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโ ท ษทัณฑ์ใด ความผิ ดอันใด

ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่ อคุณแ ม่ คุณปู่คุณย่ า

คุณต าคุณย าย คุณพี่คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้า ฯ

นี่แหละท่านทั้งหล า ยเอ๋ย เป็นห นี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย ยังจะไปทวงนาทวงไร่ ทวงตึก มาเป็นของเราอีกหรือ

ตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ สอนตัวเองไม่ได้ เป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลกมนุ ษย์ไปทวงห นี้พ่อแม่ พ่ อแ ม่ให้แล้ว

ให้ชี วิ ต ให้ ให้ ให้.ฯลฯ เรียนสำเร็จแล้ว ยังช่วยตัวเองไม่ได้ มีห นี้ติดค้าง

รับรองทำมาหากินไม่ขึ้น ฯ ห นี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ เหลือจะนับประมาณ นั่นคือห นี้บุญคุณของบิด ามารดา

ตัวอ ย่ าง หนามแหลมใคร เ สี้ ย ม มะนาวกลมเก ลี้ ยงใครไปกลึง เ ด็ กประถม 4

พ่อ เ ม า เ ห ล้ า เ ม า กั ญ ช า เล่น ก า ร พ นั น แ ม่เล่นหวย ปัจจุบันเป็นดอ กเตอร์อยู่อเมริกา

หลวงพ่ อสอนครั้งเดียวจำได้ บอ กวันเกิ ด หนูซื้อขน ม 2 ห่อ เรียกพ่อแม่มานั่งคู่กัน แล้วกราบนะลูกนะ แล้วก็บอ กพ่อแม่ว่า

ความผิ ดอันใดที่ลูกพลั้งเผลอ ด้วยกาย วาจา ใจ ที่คิดไม่ดีต่อคุณพ่ อคุณแม่ ขอให้คุณพ่ อคุ ณแ ม่อโหสิก ร ร มให้

แล้วล้างเท้าให้ พ่ อแ ม่ ลู กไม่มีสต างค์ ลู กซื้อขน มมา 2 ห่อ ให้แม่ก่อน 1 ห่อ เพราะอุ้มท้องมา

แล้วจึงให้พ่ ออีก 1 ห่อ ลู กขอปฏิญาณตนว่า ลู กขอเป็นลู กที่ดีของพ่ อแ ม่ แล้วจะเป็นศิ ษย์ที่ดีของครูบ าอ าจารย์

ลู กจะไม่ทำให้พ่ อแ ม่ ผิ ดหวัง พ่อฟังแล้วน้ำต าร่วง ส ร่ า ง เ ม า ส่วนแ ม่ก็ ร้ อ ง ไ ห้ เลย พ่อแม่ก็ให้สัญญากับลู กเลิก อ บ า ย มุ ข ทั้งหมด

  1. ของดี ของ ปู่ ย่า ต า ย าย อ ย่ าไปทำล า ยเลย

ของพ่ อแ ม่อ ย่ าไปทำล า ยนะ หนีได้แน่นอน โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเ สี ยง ความรัก

บูชาท รั พ ย์ บูชาชื่อเ สี ยง ความรักของพ่ อแ ม่ได้ เ งิ นจะไหลนองทองจะไหลมา

พ่ อแ ม่ให้อะไรเอาไว้ก่อน อ ย่ าไปทำล า ยเ สี ย ถึงจะเป็นถ้วยพ่ อแ ม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีอ ย่ าเอาไปทิ้งขว้าง ฯ

  1. ชื่อที่พ่ อแ ม่ตั้งให้เป็น มงคลนาม

ไม่จำเป็นต้องเป ลี่ยน เพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเรา อ ย่ างหลวงพ่ อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้

หมอ ดูบอ กเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรือง ขอให้เชื่ อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดี ฯ

  1. ลู กหลานโปรดจำไว้

เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว อ ย่ าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่ อแ ม่

ถึงวันเกิ ดของลู กหลาน อ ย่ าลืมเอาของไปให้พ่ อแ ม่รับประทาน อ ย่ ากิน เ ห ล้ า เข้าโฮเต็ล ฯ

  1. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วย

คนเรามี 2 ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ ก้าวลงมันง่ายดี ก้าวขึ้น มันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย

หลั่งไหลไปต ามที่ต่ำ นี่บอ กสอนลูกหลาน ต้องการจะบรรจุงา นไม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเ สี ยก่อน

กุศลเพียงพอหรือเปล่า ต้องเพิ่มกุศล ตัวอ ย่ างเรียนจบครู สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู

ทำงา นธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บ างรายทั้งสอบทั้งสมัครหล า ยแห่งไม่เคยเรียกเลย

อ า ต ม า ให้นั่งก ร ร มฐาน พอ 7 วันผ่านไปพวกมาต ามให้เข้าไปทำงา นแล้ว ฯ

คาถาบูชาพ่ อแ ม่สวดทุกวัน สวดบ่อยๆ

เรียบรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box