Saturday, 18 May 2024

ฆราวาสหญิงอายุน้อยคนแรก ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค

05 May 2022
11368

สำนักเรียนวัดสามพระย า ได้โพสลงเพจเผยแพร่ประวัตินางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล อายุ 25 ปีอุบ าสิกาผู้สอบไล่ได้บ าลีศึกษา ๙ ประโยคคนล่าสุดของวัดสามพระย า เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (สาข าวิชาภาษาบ าลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

ผู้สอบมหาเปรียญได้ ส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นพระหรือเณร ต้องผ่านการเรียนมาอย่างหนัก ท่องจำ ต้องแตกฉานในข้ออรรถข้อธรรม ส่วนน้อยที่เราได้เห็นฆราวาสเรียนจบ เพราะเป็นเรื่องย ากมาก ที่ต้องท่องจำจนแตกฉาน มีสองแผนก สายธรรมกับสายบ าลี สายธรรมจะจบที่นักธรรมชั้นเอก สายบ าลีจะจบที่ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ประวัติการศึกษาแผนกบ าลี

พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบได้บ าลีศึกษาประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๖ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ บ.ศ.๓ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๗ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ บ.ศ. ๔ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๘ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ บ.ศ. ๕ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๙ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ บ.ศ. ๖ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๐ ปี)

พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบได้ บ.ศ.๗ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๑ ปี)

พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ บ.ศ. ๘ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๒ ปี)

พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ บ.ศ.๙ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๕ ปี)

จุดมุ่งหมายในชี วิ ต

ต้องการเป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาและล่ามแปลพระธรรมเทศนาผู้เชี่ยวชาญภาษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบ าลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต และภาษาสากลในปัจจุบัน สืบทอดปณิธานของนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณผู้เพียรพย าย ามเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่แบ่งแยกนิกายและเพื่อช่วยให้ทุกชี วิ ตข้ามพ้นความทุกข์ในสังสารวัฏโดยปราศจากอคติ

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box