Saturday, 18 May 2024

ชื่นชม นีโน่ สอบได้ผู้พิพ ากษ า คนแรกของวงการบันเทิง

หลายท่านเห็นว่าคุณนีโน่ เมทนี บุรณศิริ สวมใส่ชุดข้าร าชการ ทำให้หลายคนสอบถามกันว่าพี่นีโน่

เป็นข้าร าชการสังกั ดอะไร คำตอบคือ พี่นีโน่ ได้รับเกียรติเป็นผู้พิพ ากษ าสมทบ

“ถ้าข้อมูลไม่ผิด ผมเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้ ผมดีใจมาก เป็นเกียรติประวั ติของตัวผมเอง

ต่อวงศ์ตระกูลและวงการบันเทิง เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบ แต่สอบไม่ผ่านครับ”

นีโน่ เล่าอย่ างภาคภูมิ ยังเล่าอีกว่าตอนที่สอบย ากมากครับ เพราะว่าจะต้องสอบหลายขั้นตอนมาก

จากคณะก ร ร มการหลายชุด ซึ่งในตอนแรกนั้นตนก็เกือบจะไม่ผ่าน เพราะว่า ก ร  ร มการจะเห็นว่า

เราเป็นคนบันเทิงก ลั วจะทำให้ภาพความน่าเ ชื่ อถือลดน้อยลง แต่ผมก็ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

เ ย า วช นและครอบครัว ความเป็นดาราน่าจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะทุกคนรู้จัก ชาวบ้านจะเ ชื่ อมั่นเราในระดั บหนึ่งแล้ว

เมื่อผมให้เ ห ตุผลแบบนี้ไป สุดท้ายก็สอบได้ ดีใจมากครับเพราะว่าปีนี้สอบประมาณห้าร้อยคน

แต่จะได้ไม่กี่คน และผมเองถ้าข้อมูลไม่ผิด จะเป็นคนแรกของคนบันเทิงที่สอบได้

ซึ่งดีใจมาก เป็นเกียรติประวัติของตัวผมเอง ต่อวงศ์ตระกูล และวงการบันเทิง

เพราะก่อนหน้านี้ก็มีคนบันเทิงหลายคนมาสอบแต่สอบไม่ผ่านครับความจริงก่อนหน้านี้ผมก็ทำงา นให้กับศ าลคือ

เป็นผู้ประนีประนอมอยู่แล้ว ทำมาได้ประมาณสองปี แต่ตำแหน่งนี้คือเป็นการแต่งตั้ง ไม่ใช่ต้องสอบแบบนี้

สำหรับหน้าที่ของผู้พิพ ากษ าสมทบของศ าลแผนกคดีเ ย า วช นและครอบครัว จะเป็นข้าร าชการ

ที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับข้าร าชการซีเก้าแต่ไม่มีให้แต่ละเดือน เวลาพิจารณาคดีจะขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดี

พร้อมกับผู้พิพ ากษ าเฉพาะคดีเ ย าว ช น และครอบครัวเท่านั้นจากนั้น จะมีการพิจารณาโดยคณะก ร ร มการอีกครั้ง

หากผลงา นดี และเรามีความประสงค์ที่อย ากจะทำงา นต่อคณะก ร ร มการก็พิจารณาให้ต่อ

แต่ถ้าไม่มีผลงา นคณะก ร ร มการก็จะไม่ให้ต่อ แม้ว่าบุคคลผู้นั้นอย ากจะทำงา นต่อก็ตาม

และเมื่อมีโอกาสได้ทำงา นต่อ ก็จะต้องมีการเข้าไปอบรมอีกครั้งเพื่อให้รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box