Sunday, 3 March 2024

คำสอน “หลวงปู่ดู่” เวลาทำบุญให้อ ธิษฐ านสั้น ได้ผลดีครอบคลุมทั่วถึงทุ กประการ

14 May 2022
20

เวลาทำบุญควรอ ธิษฐ านอย่างไร? คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักจะอ ธิษฐ านว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ได้เลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอ ธิษฐ านที่ง่าย สั้น ครบวงจร และเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามาก “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” เคยสอนเ รื่ อ งนี้ไว้ว่า เวลาทำบุญให้อ ธิษฐ านสั้น ไปเลยว่า…. “ขอให้พบแต่ความดี … ไม่มีความทุ กข์” นิพพานะ ปัจจโย โหตุ  เพราะคำว่า “ความดี” นั้นรวมครบหมด ทั้งรวย สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรักและเมตตา ฯลฯ ส่วน “ความทุ กข์” นั้นก็หมายถึง ตั ดสิ่งไม่ดีออกหมดทุ กอย่าง ไม่มีทุ กข์ ไม่มีโ ร คภั ย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรู ฯลฯ ที่สำคัญคือ การพบแต่ความดีนั้นสำคัญมาก

ดังนั้น เวลาทำบุญครั้งใด อ ธิษฐ านง่าย ก็ได้เช่นกันว่า “ขอให้พบแต่ความดี … ไม่มีความทุ กข์” นิพพานะ ปัจจโย โหตุเพราะถึงแม้เราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริง แต่ถ้าไม่มีความดี เ งิ นนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนัน ไปซื้อย าบ้า สุดท้ายก็พาไปน ร ก

แม้จะมียศตำแหน่ง แต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่ มเหงรังแกคนอื่น คดโกงประเทศชาติ ก็มีน ร กเป็นที่ไปหรือแม้จะมีแต่คนรัก คนเมตตา แต่ถ้าหากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก คนนั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปน ร กกันทั้งห มู่ “การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด

ดังนั้น เมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเ งิ นจนรวยได้ แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงา นหายศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก หรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใคร ก็จะหันมารัก ที่สำคัญคือ เมื่อมีปัญญาก็รู้ว่า ความชั่ วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า มีแต่สุคติเป็นที่ไป ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ส่วนคำว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ที่โบราณาจารย์ท่านให้อ ธิษฐ านแบ บนี้ก็แปลว่า จงเป็นพลวปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพาน เพราะชี วิ ตในสังสารวัฏ อันย าวไกลนี้มันแสนอันตราย ด้วยอวิชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทำให้ชี วิ ตหลงผิดไปทำผิดพลาด จึงต้องมีคำอธิฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราผลทุ กข์อย่างแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจาก : updatetoday

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box