Tuesday, 16 April 2024

อาม่าใจบุญ บริจาคเ งิ น 200 ล้าน ที่ดิน 25 ไร่สร้างศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุที่โ ร งพย าบาลศิริราช

25 May 2022
47

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่น่าชื่นชมมากแถมในโลกโซเชียลแห่กันสนั่น เมื่ออาม่ าใจบุญได้มอบที่ดิน

จำนวนมาก 25 ไร่ พร้อมกับเ งิ นสดประมาณ 200 ล้านบา ท สร้างศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุที่โ ร งพย าบาลศิริราช

โดยเฟซบุ๊ก Prawit Anusiri ได้ออกมาเผยภาพของอาม่ าคนดังกล่าว พร้อมระบุข้อความว่า “อาม่ าวารุณี อยู่พูนทรัพย์

อายุ 72 ปี ผู้บริจ าคที่ดิน 25 ไร่ พร้อมเ งิ นสดอีก 200,000,000 บา ท สร้างศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุระดั บช าติ

โ ร งพย าบาลศิริราช (คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี) เปิดให้บริการ เดือนมกราคม 2566 นี้ครับ ถือว่าคนไทยโชคดี

โดยเฉพาะชาวสมุทรสาคร ขอให้ ‘อาม่ าวารุณี’ จงมีสุ ขภาพแข็งแ ร งและมีความสุ ขนะครับ “ศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุ”

เพื่อสร้างบนที่ดิน 25 ไร่ ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งคุณสั มพั นธ์ และคุณวรุณี อยู่พูนทรัพย์ ได้บริจาคให้กับศิริราช

และได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ กระทรวงสาธารณสุ ข

และกระทรวงศึกษาธิการ วั ตถุประสงค์ของการก่อสร้างศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุ มี 3 ข้อ คือ

  1. สร้างบุคลากรที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น แพทย์ พย าบาล ผู้ช่วยพย าบาล ผู้เชี่ยวช าญเฉพาะด้านในการดูแลคนสูงวั ย

คนในครอบครัว คนในสังคม

  1. ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบการดูแลผู้สูงวั ยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย
  2. ศูนย์ทำหน้าที่เป็น Intermediated Care นั่นคือ ผู้สูง วั ยเมื่อเ จ็ บป่ ว ยก็ต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โ ร งพย าบาล

เมื่อหายดีแล้วอยู่ในระยะเตรียมตัวกลับบ้าน สามารถมาที่ศูนย์เพื่อรับการดูแลแบบสหสาขาวิช าชี พด้วยหลักการทางเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุ

เพื่อไม่ให้เกิดการเ จ็ บป่ ว ยอีก และเข้าสู่โปรแกรมฝึกฝนเตรียมพร้อมก่อนกลับบ้านให้ทั้งผู้สูงวั ยและญ าติที่ทำหน้าที่ดูแลต่อที่บ้าน

ทั้งนี้ ศูนย์วิทย าการเวชศ าสตร์ผู้สูงอายุ ไม่ใช่โ ร งพย าบาลหรือบ้านพักคนชรา และไม่ใช่สถานบริการดูแลผู้สูงอายุ

“ผู้สูงอายุไม่ใช่คนเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย แต่คือความเ สื่ อ มตามอายุ ที่ ๆ ดีที่สุดของผู้สูงอายุ คือ บ้าน ไม่ใช่โ ร งพย าบาล

และผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุดีที่สุด คือ ลูกหลานที่บ้าน” ” ท่ามกลางผู้คนแห่เข้ามาคอมเมนต์อนุโมทนาบุญกัน

เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูล : Prawit Anusiri

เรียบเรียบข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box