Tuesday, 16 April 2024

6 วิธีดูคน ใครจริงใจ หรือแค่หวังผลประโยชน์ จากเราเท่านั้น

1 เมื่อคุณ จ น

เมื่อคุณจน เขาจะรังเ กี ย จ คุณมั้ย เขาจะ ดู ถู ก เ ห ยี ย ด ห ย ามคุณมั้ย

เขาจะปฏิบัติเช่นไรกับคุณ ข้อนี้จะช่วยให้คุณรู้ถึงธ าตุแท้ได้อย่ างลึกซึ้ งกับจิตใจคน ก็ความจนนี่แหละ มันช่วยคัดคนที่ไม่จริงใจออกไป

2 เป็นคน เลือกปฏิบัติ

เมื่อเลือกปฏิบัติกันคนละอย่ าง ระหว่างคนจน กับ คนรวยมีฐานะ

เลือกปฏิบัติกันแบบ นั้นหมายความว่า คนประเภทนี้ไม่น่าคบหาหาความจริงใจไม่มีเลย ประจบคนรวยเพื่อหวังผล ส่วนคนจนก็ไม่เห็นคุณค่าแม้แต่น้อย

ถ้าเขาเป็นคนจริงใจจริงๆ ต้องปฏิบัติกับทุกคนอย่ างเท่าเที ยมกัน

3 เมื่อพบกันครั้งแรก

เมื่อคุณต้องการจะลองใจใคร ที่อาจเพิ่งรู้จักเขา ให้ทำตัวให้ธรรมดามากที่สุด

ถ้าเขายังคงรับได้ ก็หมายความว่า เขาจริงใจกับคุณ แต่หากเขารับไม่ได้ ก็คือ เขาเข้ามาก็เพื่อ ต้องการผลประโยชน์บาง อย่ างเท่านั้น

4 เมื่อคุณวิ ก ฤ ต

ถ้าคุณมีช่วงวิ ก ฤ ติ ของชีวิตนั้น ใครกันที่อยู่ข้างคุณ แล้วใครกันที่ทิ้งคุณไป เมื่อเขาจริงใจกับคุณ เขาจะช่วยเหลือคุณ ให้กำลังใจคุณ อยู่ข้างๆ เสมอ

ช่วยกันแก้ไขปั ญหาอย่ างเต็ มพลั ง แต่ถ้าเขาทิ้งคุณไป อย่ าเสี ยใจไปเลย

และคุณจงขอบคุณที่มันช่วยคัดคนที่ไม่ดี ออกไปจากชีวิ ตเราได้

5 หน้าไว้ หลังห ล อ ก

ต่อหน้าอย่ าง ลั บหลังอย่ าง อยู่กับคนนู้น ก็ด่ าคนนี้ อยู่กับคนนี้ก็ด่ าคนนู้น

ไม่มีความจริงใจกับใครๆ จงรีบเดินออกมาจากเขาเถอะ มันจะมีแต่เสี ยกับเสี ยเท่านั้น

6 ทำไม่จริง พูดไม่จริง

พูดอีกอย่ าง ทำอีกอย่ าง ทำสวนทางกับความจริงที่กล่าวไว้

หรือแม้แต่พูดแล้วแต่ทำไม่ได้ แสดงว่าคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจเลย มีแต่พูดให้ตัวเองดูดี

แท้จริงแล้วทำไม่ได้อย่ างที่เคยพูดไว้เลย

ในโลกนี้ไม่มีใครฉลาดกว่าใคร

และไม่มีใคร…โง่กว่าใคร

จะเร็วหรือช้า…ก็ต้องรู้อยู่ดี

“ความจริงใจ”…ต้องแลกด้วย

“ความจริงใจ” ความเชื่อใจ

และการให้เกียรติอย่างเหมาะสมพอดี

ความจริงใจ…วัดได้..จากการ

“ทำความดี…ลับหลังผู้อื่นเป็น”

ขอบคุณ : KB59 Inspiration

Facebook Comments Box