Saturday, 2 March 2024

จงเลี้ยงลูกให้เป็น ให้ลูกได้ลำบากบ้าง เมื่อเขาโตขึ้นเขาจะดูแลตัวเองได้

ให้ลูกได้ลำบากบ้าง เลี้ยงลูกให้เป็น เขาจะดูแลตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

พ่อแม่หลายคนก็ผ่านความย ากลำบากมา มีวันนี้ได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆ แต่เ พ ร า ะเคยผ่านความลำบากมานั่นแหละ

เลยพย าย ามเลี้ยงลูกให้สบาย ไม่อย ากให้ลำบากเหมือนตน ตามใจ อย ากได้อะไรก็ให้หมดทุกอย่ างอย ากจะให้

มีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อนมีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเขา เ พ ร า ะด้วยความคิดเช่นนั้นมันก็ไม่ถูก กลายเป็น

ว่าเลี้ยงลูกแบบผิ ดๆ ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ ก พอคุณเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณเองที่

จะทุ กข์ใจ จะลำบากเมื่อโตขึ้น ปัจจุบันนี้มีโ ร คใหม่นั่นคือโร คไม่รู้จักความลำบาก ส่วนมากแล้วมักเกิดขึ้นกับเด็ก

ในปัจจุบันที่มันเป็นเช่นนั้นเ พ ร า ะเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิ คุ้ มกันให้ตั้งแต่ยังเด็ ก เลี้ยงผิดวิธี ไม่ได้ให้เขา

ออกไปเผชิญโลกกว้าง ไม่เจอกับชี วิ ตจริง

คนเราจะรวยหรือจนทุกคนก็ต้องเจอกับความลำบากเสมอ มันไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดหรอกไม่มีคนที่จะสบายไป

ตลอด ไม่มีคนที่ลำบากไปตลอด พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองเลยให้มีหน้าที่เรียน

หนังสืออย่ างเดียว อยู่แต่กับตำรา แต่ความเป็นจริงนั้นในสังคมปัจจุบันจะเน้นเรียนเก่งอย่ างเดียวไม่ได้ ช่วย

ให้ทุกอย่ างราบรื่น เ พ ร า ะมันไม่เพียงพอในการดำเนินชี วิ ตของเราเลย

เช่น คุ ณ พ่ อ ท่ า นนึงไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ให้เรียนอย่ างเดียวคุณพ่อท่านนี้ ส่งลูกไปเรียนมหาลัย

ชื่อดั งในเมืองหลวง อยู่หรู ใช้ชี วิ ตดีมีความสุข พ่อออกให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านจะฐานะจะไม่ค่อยดี แต่อย่ างไร

ก็ จ ะ ทำ เ พ ร า ะ ไ ม่อย ากให้ลูกลำบาก แล้วพอลูกโท ร มาหา สิ่งที่ได้ยินคือขอเ งิ นซึ่งคุณพ่อ ก็ส่งเ งิ นให้ลูก

อย ากได้อะไรก็ให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็นแม้แต่น้อย ก็ยังซื้อให้

แล้วในที่สุด ความจริงก็เปิดเผ ย ว่าที่ลูกมาขอเ งิ นเรื่อยๆ นั้น ไม่ได้ไปจ่ายค่าเทอมแต่อย่ างใดหรือจ่ายค่ากิจกร ร ม

อะไรนั่นเลย แต่เอาไปสำ ม ะเทเ ม า แล้วคุณพ่อท่านนี้รู้ ก็เสียใจ คิดแต่โท ษตัวเองไม่เคยสอนให้ลูก รู้ความ

ลำบากไม่สอนให้ลูกรู้จักหาเ งิ น ประเคนให้ตลอด จนกลายเป็นนิสัยแ ย่ๆ ออกมา

ดังนั้นแล้ว จึงอย ากจะเตือนพ่อแม่ทั้งหลาย ว่าแม้คุณจะรวยล้นฟ้า ก็จงให้เลี้ยงลูกแบบติดดินเลี่ยงแบบสมถะ

สอนให้ผิดหวังรู้จักความลำบาก อย่ าอยู่แต่กับตำรา แล้วลูกจะได้เติบโตอย่ างเข้มแข็ง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box