Tuesday, 16 April 2024

ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายปัจจัย 2แสนบ าท ซื้อที่ดินมอบให้วัดป่าพระเจ้าอุทุมพร

09 Jul 2022
34

#บุญเพิ่มที่ดินวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร วันนี้ได้โฉนดสองแปลงส่วนด้านทิศตะวันออกของวัดป่าพระเจ้าอุทุมพร โดยมีมหาอุบาสิกาคุณแม่นพวรรณ เอี่ยมทองคืน ได้ถวายปัจจัย200,000บ าทร่วมกับปัจจัยคณะศรัทธาผู้ที่ร่วมบุญซื้อที่ดินอีก200,000บ าท บัดนี้โฉนดที่ดินทางวัดได้รับมอบเก็บไว้เป็นสมบัติของพระศาสนาวัดป่าพระเจ้าอุทุมพรต่อไป

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุท านที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุ กอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุ กๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุ กอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย

โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ

ขอขอบคุณที่มา : สุรชัย ปิยะลังกา

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box