Sunday, 3 March 2024

หนี้สินล้นพ้นตัว อยากปลดหนี้ ลองขอพรบารมีเสด็จพ่อ ร.๕ เห็นผลทันตา

พระบา ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นี้ ทรงเป็นมหากษัตริย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง อันปรากฏได้ชัดจากที่พระองค์ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความทันสมัย ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ การไหว้และบูชา เสด็จพ่อ ร.5 “วันปิยมหาราช” ทำถูกต้องเป็นศิริมงคล สมดั่งปรารถนา หากใครเคารพนับถือก็ควรจะบูชาในทุกวันหากไม่ได้บูชาทุกวันเพราะมีกิจ นำก็ให้เป็นบูชาทุกวันอังคารแทนหรือเป็นวันพฤหัสบดี และควรจะบูชาในทุกวันพระ หรือประจำวันพระก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าถ้าบูชาแล้วต้องถวายติดต่อกันไป ไม่ใช่ทำหยุดและในวันพระยกเว้นการบูชาสิ่งที่เป็นอบาย มุขต่างเช่นบุห รี่ และเ ห ล้ าโดยเครื่องเครื่อง สักการะที่ท่านทรงโปรดนั้นมีดังนี้

น้ำม ะ พร้าวอ่อน , กล้วยน้ำว้า , ทองหยิบ, ทองหยอด บรั่ น ดี , ซิ การ์ ข้ าวคลุกกะปิ ,ดอกกุหลาบสีชมพู หรือ ดอกไม้ ที่เป็นสีชมพูอันเป็นสีของวันพระราชสมภพ โดยต้องจุดธูปบูชาครั้งแรกโดยให้จุดธูป 16 ด อ กและขั้นต่อไปก็ให้จุดธูป 9 ด อ กหรือหน้าด อ กโดยคาถาบูชานั้นมีดังนี้ พระคาถาบูชาดวงวิ ญ ญ า ณเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” (3 จบ)“พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ” (กล่ า ว 3 ครั้ง)

พระคาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวง แบบย่อ “พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ” หรือแบบเต็ม “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ พระสะย า มะมินโท วะโร อิติ พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ มาสีสะมานัง”

พระคาถาอธิษฐานขอพร แต่ห้ามบนบาน

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) พระสย า มะมินโท วะโร อัตตัง พุทธะสังมิ อิติ อะระหัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ ปิโย เทวามนุสสานัง” จงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปิโย นาคะสัมปันนานัง จงบังเกิดความรักที่มีอนุภาคสูงสุด ปิโย พรหมานะมุตตะโม จงบังเกิดความรักกับผู้มีอำนาจท่านท้าวมหาพรหม เจ้าจอม อินทรา นาค ครุฑ และคนธรรพ์ ปินันทิยัง นะมามินัง ความรัก ความยินดี ความเมตตา จงบังเกิดในเรือนร่างข้าพเจ้าทุกส่วนแม้ปลายเส้นผม “ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (5 จบ)

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบา ท ข้าพระพุทธเจ้า (นาย นาง นางสาว) ชื่อ…นามสกุล… ต้องการให้พระองค์ท่านช่วยเ รื่ อ ง… อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ ปิยะ มะมะ นะโม พุทธายะ (3 จบ) พระพุทธเจ้าขอรับด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะขอให้บุญบารมีขององค์เสด็จพ่อ ร.5 สูงยิ่ง ขึ้น และแกร่งกล้ายิ่ง ขึ้น”

สถานที่สักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 สาม า ร ถสักการะได้ดังนี้

  1. พระบรมรูปทรงม้า 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทย า ลัย ฝั่งหอประชุม 3. สถาบันการแพทย์ สย า มมินทราธิราช ด้านข้างรพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระย า (สถานีรถไฟธนบุรี) 4. ศาลาร้อยปี วัดเบญจมบพิตร 5. มหาวิทย าลัยสวนสุนันทา 6. ป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติจึงถือเป็นวันแห่ง ที่เป็นการน้อมรับรำลึก พระองค์ยังไม่มีเสื่อมคลายจึงถือเป็นวันสำคัญ อีกวันหนึ่งที่จะเทิดพระเกียรติแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ พระบา ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นั้นเอง

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box