Friday, 1 March 2024

เปิดประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาธิบดี จบเพียง ป.2

29 Jul 2022
7293

นายจุน วนวิทย์ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2,479 ปัจจุบันอายุ 86 ปี ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน จบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จึงไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเองและศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทํางา นเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศที่ถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่มีอายุ 12 ปี และได้เปลี่ยนอาชีพตามลําดับ อันประกอบด้วย การเป็นช่างทําทอง ขับรถโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทําป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทําแม่พิมพ์ สําหรับฉีดชิ้นงา นพลาสติก

จากประสบการณ์ของการประกอบอาชีพมาหลากหลาย ประกอบกับเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นช่องทางธุรกิจ จึงได้ออกแบบและผลิตของเล่นเด็กออกจําหน่ายตั้งแต่เมื่ออายุ 25 ปี และโดยที่มีความรู้ทางการฉีดพลาสติก ต่อมาจึงเกิดความคิดที่จะทําโครงพัดลมด้วยพลาสติกขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นโครงกรอบพัดลมล้วนทําด้วยโลหะอลูมิเนียมทั้งสิ้นและได้เสนอขายชิ้นงา นให้กับโรงงา นผลิตพัดลมที่มีอยู่ในขณะนั้น เป็นผลให้มีการใช้กรอบโครงของพัดลมเป็นพลาสติกโดยแพร่หลายแต่นั้นมา

ต่อมาได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ประเทศไต้หวันแล้วจึงนํามาผลิตพัดลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมดออกจําหน่ายเป็นของตัวเอง โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ ยี่ห้อ R และยี่ห้อ TORY ต่อมาเมื่ออายุ 52 ปี จึงได้ผลิตพัดลมยี่ห้อ ฮาตาริ ออกจําหน่ายเป็นครั้งแรก จากการที่นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตโดยยึดหลัก ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญ เสียสละ มีความมุ่งมั่น มีวินัย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เปิดใจเรียนรู้ สิ่งใหม่เพื่อความสําเร็จ และเป็นคนกล้าคิดกล้าทํา เป็นผลให้กิจการของฮาตาริ ก้าวหน้าและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด และแม้ว่าในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางด้านการเ งิ นเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี

การผลิตสินค้าดังกล่าวนั้น ดําเนินการโดยบริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป ได้แก่ บริษัทวนวิทย์แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บริษัทฮาตาริอิเลคทริค จํากัด และบริษัทวนวิทย์เมทัลเวิร์ค จํากัด โดยมีนายจุน วนวิทย์ เป็นประธาน กรรมการ นายจุน วนวิทย์ คิดเสมอว่าคนไทยมิได้มีความสามารถด้อยกว่าใคร ไม่ต้องรอให้ชาวต่างชาติเป็นผู้นําและคนไทยเป็นผู้ตามเสมอไป นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์การบริหารต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นแนวทาง การทํางา นมาโดยตลอด 2 ประการ คือ ใช้ต้นทุนเท่าเดิม แต่ได้ผลผลิต เพิ่มขึ้น และ ใช้ต้นทุนลดลง แต่ได้ผลผลิตเท่าเดิม รวมทั้งกําหนด วิสัยทัศน์ของบริษัทในเครือไว้ว่า ฮาตาริ คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายลม

นายจุน วนวิทย์ ได้ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมารวมกับพรสวรรค์ ในเชิงช่างทําการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มาอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างเห็นได้ชัดโดยมิได้ใช้พื้นฐานความรู้จากการเรียนที่ใด ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้นํามาผสมผสานอย่างกลมกลืน สําหรับพนักงา นนั้น นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ให้โอกาสพนักงา นที่ตั้งใจปฏิบัติงา น เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น จะให้คําชี้แนะและให้ถือว่า “ผิดเป็นครู” ให้เดินหน้าต่อไป ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องท้อถอย พร้อมทั้งให้การจุนเจือครอบครัวของพนักงา นด้วยการให้ทุน การศึกษาแก่บุตรและมอบเครื่องอุปโภคให้เป็นประจําทุกปี

ณ วันนี้บริษัทในเครือวนวิทย์กรุ๊ป มีพนักงา นกว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายทั่วประเทศไทยและต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดในผลิตภัณฑ์พัดลมในประเทศ ประมาณร้อยละ 80 สามารถลดการนําเข้าพัดลมจากต่างประเทศได้เกือบทั้งหมด จึงถือได้ว่า นายจุน วนวิทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ จิตใจดีงามสามารถนําพาตนเองและกิจการสู่ความสําเร็จอย่างสูง

เมื่อประสบความสําเร็จในการงา นอาชีพแล้ว นายจน วนวิทย์ มิได้ลืม ตอบแทนสังคม แต่กลับคิดเสมอว่าจะต้องตอบแทนสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือด้อยโอกาส ด้วยความบริสุทธิ์ใจ โดยไม่แสดงตัว ได้บริจาคทรัพย์สิ่งของให้กับโรงพยาบาลต่างๆ สร้างศูนย์วิปัสสนาและมอบเ งิ น อุดหนุนให้แก่ยุวพุทธิกสมาคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สร้างสะพานลอย ข้ามถนน ตลอดจนบริจาคเ งิ นให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับ อยู่เป็นประจํา โดยสม่ำเสมอ และล่าสุดบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี 900 ล้านบา ท แบ่งเป็นสมทบทุนเพื่อโครงการปรับปรุงอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นเ งิ นจำนวน 160,000,000 บา ท บริจาคสมทบทุนโครงการศูนย์การแพทย์รามาธิบดีศรีอยุธยา เป็นจำนวนเ งิ น 300,000,000 บา ท และบริจาคสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนวนเ งิ น 440,000,000 บา ท

จากการประกอบคุณงามความดีมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ . สำหรับนายจุน วนวิทย์ ผู้ใกล้ชิดเผยว่าเป็นคนทำงา นมุ่งมั่น สมถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำรวย แต่ของติดตัวที่แพงที่สุด คือ นาฬิกาข้อมือ ราคา 2,000 บา ท ไม่เคยใส่แบรนด์เนม ไม่มีรถยนต์หรือยานพาหนะหรูเหมือนเศรษฐีคอื่น และเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ พยายามขวนขวาย แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นจะพัฒนาตนเองด้วยความขยัน หมั่นเพียร เป็นผลให้มีความรู้แตกฉานในหลายเรื่อง รวมทั้งมีความคิด สร้างสรรค์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box