Tuesday, 16 April 2024

อย่ าลืมแช ร์เก็บไว้ พระคาถาชินบัญชร มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลแก่ชี วิ ต

31 Jul 2022
11615

พระคาถาชินบัญชร คาถาที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลแก่ชี วิ ต

เรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับบทสวดมนต์ที่ทรงคุณค่ามากๆ

โปรดอ่านจนจบ แล้วชี วิ ตท่านจะดีขึ้น

คาถาชินบัญชร เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุย าวนับเป็นร้อยๆปี หลายคนคิดว่าคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษี แห่งวัดระฆัง เป็นผู้แต่งขึ้น แต่แท้จริงแล้ว สมเด็จโตท่านเป็นผู้นำคาถามาเผยแพร่ให้ได้รู้จักกันจนถึงทุ กวันนี้

คาถาชินบัญชรนั้นมีต้นกำเนิดมาจากลังกา ซึ่งต้นฉบับนั้นมีความย าวถึง 22 บท แต่หลังจากนั้นได้ถูกตัดออกให้สั้นลงโดยพระมหาเถระ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบ าลีรูปแบบหนึ่งของเชียงใหม่

ภูมิหลังของสมเด็จโตที่ระบุไว้ ท่านได้บรรพชาและออกธุดงค์ในวัย 7 ขวบ จนไปได้คัมภีร์เก่าที่ชำรุดมา 1 ฉบับ ที่เจดีย์ร้างจังหวัดกำแพงเพชร โดยคาดว่าเป็นคาถาชินบัญชรและมี

มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังอานุภาพสูงมาก หากผู้ใดได้ตรวจหัวหน้าเป็นประจำทุ กวัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นศิริมงคล ศัตรูไม่กล้าเข้ามาคิดร้าย มีแต่ความเมตต ามหานิยม มีโชคลาภ

คำว่า “ชิน” หมายถึง พระพุทธเจ้า

คำว่า “บัญชร” หมายถึง กรง หรือ เกราะ

ดังนั้น “ชินบัญชร” จึงแปลว่า กรงหรือเกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า

เนื้อหาในคาถาชินบัญชรจะเป็นการอัญเชิญพ ระพุทธเจ้าลงมาสถิตในทุ กส่วนของร่างกาย รวมกันเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมลงมาห้อมล้อมรอบตัวของผู้สวดภาวนา เพื่อให้ห่างไกลจากอันตรา ยทั้งปวง และเป็นการเสริมให้ผู้ที่สวดคาถามีพลังพุทธคุณอันยิ่งใหญ่

สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสวดคาถาชินบัญชร ควรเริ่มในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นวันครู และให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก หรือดอกมะลิ 1 กำ จุดธูป 3, 5 ถึง 9 ดอก เทียน 2 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตภาวนาสวดคาถาชินบัญชรทั้ง 15 บท โดยเริ่มจาก..

ตั้งนโม 3 จบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตั้งอธิษฐานแล้วสวด

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ต่อด้วยคาถาชินบัญชร 15 บท (ท่องแล้วชี วิ ตเปลี่ยนไป)

1 ชะย าสะนากะต า พุทธา

เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง

เย ปิวิงสุ นะราสะภา

2 ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิต า มัยหัง

มัตถะเกเต มุนิสสะรา

3 สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง

พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

4 หะทะเย เม อะนุรุทโธ

สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก

5 ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง

อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

6 เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง

สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน

โสภิโต มุนิปุงคะโว

7 กุมาระกัสสโป เถโร

มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง

ปะติฏฐาสิคุณากะโร

8 ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ

อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาต า

นะลาเต ติละกา มะมะ

9 เสสาสีติ มะหาเถรา

วิชิต า ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา

ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันต า สีละเตเชนะ

อังคะมังเคสุ สัณฐิต า

10 ระตะนัง ปุระโต อาสิ

ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ

วาเม อังคุลิมาละกัง

11 ขันธะโมระปะริตตัญจะ

อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ

เสสา ปาการะสัณฐิต า

12ชินา นานาวะระสังยุตต า

สัตตัปปาการะ ลังกะต า วาตะปิตต าทะสัญชาต า

พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา

13 อะเสสา วินะยัง ยันตุ

อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ

สะทา สัมพุทธะปัญชะเร

14 ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ

วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ

เต มะหาปุริสาสะภา

15 อิจเจวะมันโต

สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ

ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ

ชิต าริสังโฆ สัง ฆ า นุภาเวนะ

ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ

คาถาชินบัญชร ฉบับย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา (ภาวนา 10 จบ)

คำแปลคาถาชินบัญชร

1 พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพ ระย ามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุ กข์

2 มี 28 พ ระองค์คือ พระผู้ทรงพ ระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

3 ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ พระธรรมอยู่ที่ดวงต าทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก

4 พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพ ระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง

5 พระอานนท์กับพ ระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพ ระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

6 มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพ ระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุ กเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง

7 พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ

8 พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบ าลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง 5 นี้ จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก

9 ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพ ระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

10 พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพ ระเมตต าสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง

11 พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ

12 อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

13 ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพ ระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโร คอุปัทวะทุ กข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิดแต่โร ค คือ โร คลมและโร คดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ

14 ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพ ระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบ าลข้าพ ระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพ ระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

15 ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบ าลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรา ยใด ๆ ด้วยอานุภาพแห่งพ ระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึ กศั ตรู ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

สาธุ พระคาถาชินบัญชร มีความศักดิ์สิทธิ์และพลังอานุภาพสูงมาก หากผู้ใดได้ตรวจหัวหน้าเป็นประจำทุ กวัน จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเป็นศิริมงคล ศัตรูไม่กล้าเข้ามาคิดร้าย มีแต่ความเมตต ามหานิยม มีโชคลาภ

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box