Sunday, 3 March 2024

มะม่วงจักรพรรดิ น้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทูสายพั น ธุ์ใหม่สร้างรายได้ดี

มะม่วงแดงจักพรรดิหรือยู่เหวิน มะม่วงชนิดนี้เกิดจ า กการผ ส มเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพั น ธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่างมะม่วงอ้ายเหวินกับมะม่วงจีนหวง เมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมานำไปปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดีกว่ามะม่วง

มะม่วงแดงจักพรรดิ มะม่วงพั น ธุ์ ยู่เหวินมีถิ่นกำเนิดที่ไต้หวันและเป็นมะม่วงลูกผสมระหว่างพั น ธุ์ จินหวงกับมะม่วงพั น ธุ์อ้ายเหวิน(มะม่วงอ้ายเหวินเป็นมะม่วงสายพั นธุ์เดียวกับพั นธุ์เออร์วิน) มะม่วงลูกผสมสายพั น ธุ์นี้ได้มีการนำยอดพั นธุ์มาเสียบยอดในประเทศไทยประมาณ 4-5 ปีมาแล้ว

มะม่วงแดงจักพรรดิหรือยู่เหวิน มะม่วงชนิดนี้เกิดจ า กการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพั นธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่าง มะม่วงอ้ายเหวินกับมะม่วงจีนหวงเมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมานำไปปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดีกว่ามะม่วงที่เป็นสายพั น ธุ์พ่อและแม่อย่ างชัดเจนหลายจุด

เช่น ผลมีขนาดใหญ่กว่า ติดผลดก สีสันของผลเป็นสีม่วงเข้มทำให้เวลาติดผลทั้งต้น ผลห้อยเป็นระย้ าดูสวยงามมากส่วน รสชาติของผลขณะยังดิบหรือห่ามจะหวานมันปนเปรี้ยวนิดๆ อร่อยเหมือนกินมะม่วงมันทั่วไปทุ กอย่ าง เมื่อผลสุกเ นื้ อในผลจะเป็นสีเหลืองเข้ม เ นื้ อไม่เละ ไม่มีเสี้ยน รสชาติหวานหอมชื่นใจมาก

มะม่วงแดงจักรพรรดิ

รู้จักมะม่วงจักรพรรดิ มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงสายพั น ธุ์ใหม่ สร้างรายได้ดีแหล่งภาพจ า ก สวนอรุโณทัย  ซึ่งในประเทศไทยบ้านเรามีผู้นำต้นพั น ธุ์เข้ามาปลูกและขย ายพั นธุ์ข ายนานหลายปีแล้ว โดยได้ตั้งชื่อว่า “มะม่วงยู่เหวิน” เคยแนะนำในคอลัมน์ไปแล้ว

ปรากฏว่าได้รับความนิยมจ า กผู้ปลูกอย่างกว้างขวางและครองใจผู้รับประทานเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน จนทำให้กิ่งตอนได้ข าดตลาดไประยะหนึ่ง เพิ่งพบมีกิ่งตอนรุ่นใหม่ออกวางข าย จึงรีบแจ้งให้ผู้ที่ชื่นชอบปลูกมะม่วงทราบอีกต ามระเบียบ

มะม่วงยู่เหวิน มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป คือ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-20 เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม

โคนมน แต่ใบมีขนาดใหญ่และย าวดูคล้ายใบของมะม่วงเขียวใหญ่มาก ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกมีกลิ่นหอม ผลรูปกลมรีย าวและอ้วนใหญ่ ผลโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 1 กิโลกรัม ต่อผล ผลเป็นสีม่วงเข้มตลอดทั้งผลสวยงามมาก รสชาติอร่อยทั้งผลดิบและสุกต ามที่กล่าว

ปัจจุบันมะม่วงเป็นสินค้าส่งออกที่มีความต้องการจ า กหลายประเทศ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น เกาหลีจีน และมาเลเซีย ทั้งนี้แม้ในปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2552 ) ประเทศไทยมีอัตราการ ส่งออกมะม่วงถึง 1,600 ตนั แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของกลุ่มผู้ซื้อจ า ก ต่างประเทศ ซึ่งในปี 2553

ไทยไดต้ั้งเป้าอัตราการส่งออกไม่ต่ํากว่า 1,800 ตัน มะม่วงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภมูิอากาศของประเทศไทยได้ดีปลูกได้เกือบทั่ว ทั้งประเทศ เป็นไม้ผลที่มีผู้นิยมปลูกและรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ การเลือก พื้นที่ปลูกให้เหมาะสม สนใจกิ่งพั น ธุ์ติดต่อ 085-4233202

มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง

มะม่วงชนิดนี้ เกิดจ า กการพัฒนาพันธุ์ของ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.มหาสวัสดิ์ อ.บ างกรวย จ.นนทบุรี ด้วยวิธีผสมเกสร ระหว่างมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 ปากน้ำ กับมะม่วงหงจูของไต้หวัน จ า กนั้นนำเอาเ ม ล็ ดที่ได้จ า กผลสุกหลายเมล็ด ไปเพาะเป็นต้นกล้าปลูกจนต้นโตมีดอกและติดผลปรากฏว่าผลดกมาก รูปทรงผลเหมือนกับผลมะม่วงน้ำดอกไม้พั น ธุ์พ่อ ส่วนสีผลไม่เป็นสีเขียว

แต่จะเป็นสีม่วงตั้งแต่ติดผลอ่อนขนาดเล็ก กระทั่งผลแก่และสุกคล้ายสีของมะม่วงหงจู ซึ่งเป็นพั นธุ์แม่ และสีจะเข้มกว่าอย่ างชัดเจน ทำให้ดูสวยงามมาก

ทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ได้ปลูกทดสอบพั น ธุ์จนมั่นใจว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่อย่ างแน่นอนแล้ว จึงตั้งชื่อประจำพันธุ์ว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงพร้อมขย ายพั น ธุ์ตอนกิ่งออกวางข าย กำลังได้รับความนิยมอย่ างแพร่หลายอยู่ในเวลานี้

มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มีข้อโดดเด่นคือ ผลเมื่อโตเต็มที่มีน้ำหนักเฉลี่ยระหว่าง 0.8-1.2 กิโลกรัมต่อผล ผลดิบรสเปรี้ยวไม่มากนัก ปอกเปลือกฝานบ างๆ จิ้มพริกเกลือป่น

หรือจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยดี ผลสุกหวานหอมเป็นเอกลักษณ์ เ ม ล็ ดบ างเล็ก เ นื้ อเหนียวแน่นไม่เละกินกับข้าวเหนียวมูนหรือข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยได้คุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้มะม่วงกินสุกทั่วไปแม้แต่น้อย เป็นมะม่วงติดผลเรื่อยๆ เกือบทั้งปีขย ายพั น ธุ์ทั่วไปด้วยเ ม ล็ ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง และเสียบยอด ใคร ต้องการกิ่งตอนด้วยระบบเสียบยอด

ปัจจุบัน อาร์ทูอีทู เป็นมะม่วงพั น ธุ์การค้าของประเทศออสเตรเลียการจำหน่ายอาร์ทูอีทู มีขึ้นในปี พ.ศ. 2537 และเป็นที่ยอมรับในตลาดทั่วประเทศและอาร์ทูอีทู ยังเป็นมะม่วงที่มีการปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ (อันดับ 1 คือ พันธุ์เคนซิงตัน ไพรด์) และยังเป็นพั น ธุ์ที่มีอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวนานและเป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อการส่งออก

ลักษณะผลของมะม่วง อาร์ทูอีทูรูปทรงมีลักษณะทรงกลม ไข่ มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 600 กรัม-1 กิโลกรัม ความย าวของผลเฉลี่ย 107 มิลลิเมตร และความกว้างของผลเฉลี่ย 77 มิลลิเมตร สีผิวเขียวอมเหลืองและส้มอมแดง สีเ นื้ อเมื่อสุกมีสีเหลืองมะนาวลักษณะผลของเ นื้ อ เสี้ยนน้อย เ นื้ อแข็ง รสชาติหวานปานกลาง (หวานน้อยกว่ามะม่วงน้ำดอกไม้) และไม่มีกลิ่นuี้ไต้

ลักษณะต้นของมะม่วง อาร์ทูอีทู เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสูงปานกลางถึงสูงมาก ลักษณะเป็นทรงพุ่ม กิ่งเปราะ และหักง่าย หลังจ า กการเพาะปลูกต้นมะม่วง อาร์ทูอีทูจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีแรก และจะเจริญเติบโตช้าเมื่อต้นมีอายุประมาณ 4-5 ปี ซึ่งต้นมะม่วงจะให้ผลผลิตในช่วงนี้ด้วย

เมื่อมีอายุ 6 ปี อาจมีความสูงถึง 6 เมตรหรือมากกว่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นประมาณ 5 เมตร ลักษณะของดอกมะม่วง อาร์ทูอีทูมีความย าวของช่อดอก 20-50 เซนติเมตร ความกว้างของช่อดอก 10-20 เซนติเมตร ความหนาแน่นของขนมีน้อยมากหรือไม่มีเลย สีของดอกมีสีแดงด้านๆ และมีเปอร์เซ็นต์ของดอกสมบูรณ์เ w ศเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการติดผลได้ง่ายกว่ามะม่วงพั น ธุ์อื่น

มะม่วงแดงจักพรรดิหรือยู่เหวิน มะม่วงชนิดนี้ เกิดจ า กการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพันธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่าง มะม่วงอ้ายเหวิน กับ มะม่วงจีนหวง เมื่อได้ลูกไม้ใหม่ออกมานำไปปลูกจนต้นโตและติดผลมีลักษณะดี

เรียบเรียงข้อมูลโดย : เพจเกษตรบ้านทุ่ง

Facebook Comments Box